Ny rapport fra DCE om potentielle utilsigtede miljøeffekter ved anvendelse af forsuret gylle på landbrugsjord

29-01-2018
Landbrug

National Center for Miljø og Energi (DCE) har udarbejdet og udgivet rapporten ”Potentielle miljøeffekter ved anvendelse af forsuret gylle på landbrugsjord” for Miljøstyrelsen. Rapporten blev bestilt som opfølgning på et europæisk seminar om gylleforsuring, som Miljøstyrelsen afholdt i 2016, hvor myndigheder og forskere efterspurgte mere viden om evt. negative miljøeffekter ved forsuring.

I rapporten konkluderer DCE, at tilførsel af forsuret gylle til landbrugsjord overordnet set ikke vil have direkte konsekvenser for den mikrobielle omsætning eller de andre jordbundsorganismer, der typisk lever i danske landbrugsjorder. Dette under forudsætning af, at landmænd sikrer, at jordens pH ikke falder markant uden for de anbefalede intervaller.

Det fremgår af rapporten at sænkning af jordens pH som følge af tilførsel af forsuret gylle potentielt kan øge mobiliteten af henholdsvis fosfor og metaller i jorden og dermed øges risikoen for udvaskning. Effekterne af et fald i pH vil bl.a. afhænge af jordens bufferkapacitet og kan - også lede til forøget plantetilgængelighed af fosfor. I rapporten er omfanget af konsekvenserne ikke kvantificeret, men DCE forventer ikke, at det vil være på et kritisk niveau, såfremt landmændene overholder de anbefalede kalkningsmål på deres marker.

Udvaskning af overskydende svovl kan teoretisk set påvirke mobiliteten af fosfor i vandige miljøer, hvis sulfat reduceres og binder jern og derved mobiliserer fosfatforbindelser. I rapporten er omfanget og eventuelle konsekvenser af denne proces ikke kvantificeret. DCE konkluderer, at der er behov for mere viden om den kvantitative betydning af disse processer, specielt i vådområder med afstrømning fra landbrugsarealer.

Endelig fremgår det af rapporten, at tilførslen af tungmetaller til landbrugsjord øges med en forøget anvendelse af jordbrugskalk på arealer, hvor der anvendes forsuret gylle. Generelt set vurderer DCE dog , at dette vil være relativt marginalt og uproblematisk.

Hele rapporten kan læses på DCEs hjemmeside.

Hent rapporten.

 

Kontakt i Miljøstyrelsen

Karin Peters, tlf. 20746369.