Forhåndsmeddelelse om udbud

19-01-2018

Varsling af et kommende udbud i forbindelse med Grundvandskortlægningen i 2018 og 2019.

Miljøstyrelsen, Grundvandskortlægningen, varsler hermed et kommende udbud på udførelse af opgaver i forbindelse med kortlægning af grundvand i 2018 og 2019 på baggrund af den reviderede vandforsyningslov fra 2016. Kortlægningen vil have fokus på afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyninger inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), kortlægning og afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD og undtagelsesvist justering af allerede kortlagte indvindingsområder. Der vil være opgaver inden for feltarbejde, geofysik, geologi, grundvandskemi, hydrologi og sårbarhedsvurdering.

Udbudsmateriale forventes at være tilgængeligt ultimo januar, primo februar 2018.