Det halter med byggemarkedernes informationspligt

30-01-2018
Kemikalier

Byggemarkederne er for dårlige til at informere kunderne om indhold af særligt problematiske stoffer, som fx ftalater, i deres produkter. Næsten alle dumpede, da Miljøstyrelsen udførte stikprøvekontrol i otte danske byggemarkeder.

For fem af de 13 produkter svarede byggemarkederne ikke, selvom de var forpligtet til at oplyse stoffets navn.

Når kunder spørger til indhold af særligt problematiske stoffer i produkter, er forhandlerne forpligtet til at svare bekræftende indenfor 45 dage, hvis produktet indeholder særligt problematiske stoffer. Det er byggemarkederne ikke gode til, viser Miljøstyrelsens seneste stikprøvekontrol.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har kontrolleret, om byggemarkederne overholder den såkaldte informationspligt i REACH-forordningens artikel 33(2). Informationspligten betyder, at leverandører af artikler, der indeholder mere end 0,1 vægtprocent af et stof fra EU´s kandidatliste med særligt problematiske stoffer efter anmodning skal informere forbrugeren. Kandidatlisten er en liste over kemiske stoffer, som anses for at være særligt problematiske for menneskers sundhed og miljøet.

Kemikalieinspektionen besøgte otte byggemarkeder og udtog 41 produkter. Der var særlig fokus på produkter i blød plast og PVC, og 14 af de produkter der blev udtaget var enten legetøj eller småbørnsartikler. Produkterne blev analyseret for indhold af 18 ftalater, herunder 13 ftalater, der er opgjort på EU’s kandidatliste, og Kemikalieinspektionen sendte samtidig en anmodning til de otte byggemarkeder om information af produkterne.

Analyserne viste, at 13 ud af de 41 produkter indeholdt mere end 0,1 vægt procent af de ftalater, der er opgjort på kandidatlisten. Byggemarkederne var derfor forpligtet til som minimum at informere om stoffets navn for disse 13 produkter.

”Vi fik kun ét korrekt svar, da vi spurgte til de 13 produkter, der indeholdt mere end 0,1 vægtprocent kandidatliste stof. Her erkendte byggemarkedet indholdet af stoffet DEHP i produktet. De resterende svar var enten ikke rigtige, eller også fik vi slet ikke svar på vores anmodning. Selvom det er en stikprøvekontrol, så må man sige, at der er plads til store forbedringer blandt byggemarkederne i forhold til at overholde informationspligten, siger Jane Pedersen, funktionsleder i Miljøstyrelsen.

Fakta om svarene:

  • For fem af de 13 produkter svarede byggemarkederne ikke, selvom de var forpligtet til at oplyse stoffets navn.
  • For seks af de 13 produkter svarede byggemarkederne, at produktet ikke indeholdt mere 0,1 vægtprocent kandidatliste stoffer på trods af, at analysen viste det modsatte.
  • To byggemarkeder erkendte indholdet af kandidatlistestoffet (DEHP) i deres produkt, men det ene produkt indeholdt desuden mere end 0,1 vægt procent DIBP, hvilket det pågældende byggemarked ikke havde informeret om.

Syv ud af otte byggemarkeder svarede ikke korrekt. Derfor har Kemikalieinspektionen indskærpet overfor disse syv byggemarkeder, at de skal informere i henhold til art. 33.2 i REACH forordningen.

Kandidatlisten er en liste over kemiske stoffer, som anses for at være særligt problematiske for menneskers sundhed og miljøet. Det er f.eks. stoffer, der er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, skadelige for forplantningsevnen eller svært nedbrydelige. I januar 2018 var der 181 stoffer på kandidatlisten.

I sommeren 2017 indgik Miljøstyrelsen og brancheforeningerne Danske Byggecentre, Dansk Erhverv og Dansk Industri, et partnerskab, for at styrke håndteringen af informationspligten i virksomhederne. Partnerskabet har udviklet en vejledning og et hjemmeside-værktøj, som hjælp til leverandørerne, så de fremover kan overholde deres informationspligter bedre.

Læs mere om informationspligten her