Udbud i forbindelse med Grundvandskortlægningen 2018 og 2019

21-02-2018

Miljøstyrelsen forventer, at udbudsmateriale på udførelse af opgaver i forbindelse med kortlægning af grundvand i 2018 og 2019 vil være tilgængeligt fredag den 23. februar 2018.

Som tidligere varslet vil kortlægningen have fokus på kortlægning og afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyninger inden for OSD og undtagelsesvist justering af allerede kortlagte indvindingsområder samt samling af geologiske modeller. Der vil være opgaver inden for feltarbejde, geofysik, geologi, grundvandskemi, hydrologi og sårbarhedsvurdering.

Link til udbudsmaterialet vil kunne findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.