Stabilt lavt forbrug af pesticider på offentlige arealer

09-02-2018
Pesticider

Forbruget af pesticider på offentlige arealer som fortove, veje, stier og til bekæmpelse af invasive arter ligger fortsat på et stabilt, lavt niveau, viser opgørelse over forbruget i 2016

Bjørneklo, som er en invasiv art, bliver bl.a. bekæmpet med pesticider. Foto: Colourbox

Siden 1995 har kommuner, regioner og stat nedbragt forbruget af pesticider med 91 procent.

Miljøstyrelsen opgør forbruget hvert tredje år på baggrund af indberetninger fra kommuner, stat og regioner, og opgørelsen for 2016 er nu klar. Den viser, at forbruget af pesticider på offentlige arealer samlet set er faldet med 1,4 procent fra 2013 til 2016.

Øget forbrug i kommunerne

Forbruget af pesticiderne er nu nået et relativt stabilt lavt niveau. Det betyder, at det kan være vanskeligt at drage nogle klare konklusioner om tendens i udviklingen. Forbruget i kommunerne svinger lidt mellem de enkelte års opgørelser og går skiftevis lidt op og lidt ned. Fra 2013 til 2016 er forbruget i kommunerne steget 13 % - svarende til det fald, man oplevede fra 2010-2013.

Forbruget på statens arealer er fortsat faldende, og er reduceret med 21 % siden opgørelsen i 2013.

Kommunerne bruger pesticider til bekæmpelse af ukrudt på f.eks. stier og fortove samt til bekæmpelse af invasive arter som bjørneklo. Der er meget stor forskel på hvor store mængder pesticider, der benyttes i kommunerne. I 22 af de kommuner, der har indberettet deres 2016 data til undersøgelsen, bruges der slet ikke pesticider, og i 36 kommuner er forbruget under 10 kg aktivstof. 10 kommuner har indberettet, at de har et forbrug på over 40 kg aktivstof.

Det øgede forbrug i kommunerne kan skyldes, at man nogle steder er skiftet til et nyt pesticid, som bruges i større mængder, det kan også skyldes ændring i kommunens politik på området, som har medført et øget forbrug af økonomiske hensyn, eller at kommunerne har intensiveret bekæmpelsen af invasive arter.

16 kommuner undersøges nærmere

For at blive klogere på forskellene mellem de enkelte kommuners forbrug, vil Miljøstyrelsen undersøge en række kommuners forbrug og erfaringer nærmere. F.eks. viser den seneste opgørelse, at visse kommuner har ændret forbruget væsentligt fra 2013 til 2016 – både i faldende og stigende retning.

De yderligere undersøgelser sker gennem interviews med op til 16 udvalgte kommuner – som skal give Miljøstyrelsen mere viden om, hvorfor nogle kommuner kan klare sig med ingen eller en meget lille mængde pesticider, mens andre bruger væsentligt mere. Resultatet af det arbejde, som Københavns Universitet står for, forventes at være klar i løbet af foråret 2018.

 

undefined

Figur: Udviklingen i pesticidforbruget på offentlige arealer fra 1995 til 2016 opgjort i kg. aktivstof.

 

 undefined

Tabel: Udviklingen i pesticidforbruget på offentlige arealer 1995 til 2016 opgjort i kg. aktivstof.

Læs hele rapporten her: Undersøgelse af forbruget af pesticider på offentlige arealer 2016.

Yderligere oplysninger:

Funktionsleder i Miljøstyrelsen Anny Toftkær, e-mail: , tlf.: 22 46 86 41

Kontorchef i Miljøstyrelsen Lea Frimann Hansen, e-mail: , tlf.: 25 65 02 42