Offentlig høring om rottebekæmpelsesmidlet cholecalciferol bør godkendes

13-02-2018
Biocider

Bidrag med oplysninger om aktivstoffet skal godkendes som biocid.

Cholecalciferol er et biocidaktivstof, som er ansøgt godkendt som rotte- og musebekæmpelsesmiddel i produkttype 14 under biocidforordningen (BPR). Men da cholecalciferol anses for at leve op til biocidforordningens udelukkelseskriterier, afholdes der en offentlig høring for at indsamle oplysninger om, hvorvidt aktivstoffet skal godkendes.

Cholecalciferol lever op til udelukkelseskriterierne

Cholecalciferol anses for at have hormonforstyrrende egenskaber og lever dermed op til udelukkelseskriterierne i BPR artikel 5, stk. 1, litra d.

Udelukkelseskriterierne er de kriterier, som gør at biocidaktivstoffer som udgangspunkt ikke kan godkendes, hvis de er særligt problematiske. Dog kan der gøres undtagelser fra udelukkelseskriterierne ifølge BPR artikel 5, stk 2, hvis det kan påvises at aktivstofferne er fx afgørende nødvendige af hensyn til miljø og sundhed eller eksponeringen er ubetydelig.

Cholecalciferol er ikke en antikoagulant, og virker derfor anderledes end de rottebekæmpelsesmidler der er godkendt i dag. Cholecalciferol er også kendt som vitamin D3 og virker ved en form for vitaminforgiftning, som forårsager hypercalcæmi (forhøjet niveau af calcium i blodet), hvilket fører til at dyrene dør.

Indsamling af oplysninger

Før Europa-Kommissionen beslutter om cholecalciferol kan godkendes afholdes der en offentlig høring for at indsamle oplysninger om, hvorvidt betingelserne for en undtagelse i henhold til artikel 5, stk. 2, i BPR, er opfyldt.

Høringssvarene kan have betydning for om cholecalciferol bliver godkendt som aktivstof i PT14. Det er derfor vigtigt, at interesserede parter (fremstillere, brugere af biocidholdige produkter, berørte industrier, interesseorganisationer, myndigheder osv.) bidrager til den offentlige høring med henblik på at indsamle værdifuld information til beslutningsprocessen, navnlig om, hvorvidt der findes egnede alternativer. Europa-Kommissionen vil sammen med medlemsstaterne tage oplysningerne i betragtning ved beslutningen om, hvorvidt det pågældende aktivstof skal godkendes.

Afgiv høringsvar

Høringssvar skal afgives direkte til det europæiske kemikalieagentur (ECHA’s) hjemmeside. Her findes der også flere oplysninger om, hvordan man indsender et bidrag til den offentlige høring og andre relevante informationer. Der er deadline for den offentlige høring d. 7. april 2018.

Baggrund om udelukkelseskriterierne

Udelukkelseskriterierne er beskrevet i BPR artikel 5, stk 1. og betyder at biocidaktivstoffer som udgangspunkt ikke kan godkendes, hvis de er særligt problematiske. Det gælder stoffer som er;

  • kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske i kategori 1A og 1B i henhold til CLP-forordningen,
  • hormonforstyrrende stoffer,
  • persistente, bioakkumulerende og toksiske stoffer (PBT-stoffer)
  • meget persistente og meget bioakkumulerende stoffer (vPvB-stoffer).

Der kan gøres undtagelser i henhold til artikel 5, stk. 2, i BPR, når det er påvist:

  1. at risikoen for mennesker, dyr eller miljøet fra eksponering for aktivstoffet i et biocidholdigt produkt, under realistiske worst-case brugsbetingelser, er ubetydelig, navnlig når produktet anvendes i lukkede systemer eller under betingelser, der sigter mod at undgå kontakt med mennesker og frigivelse til miljøet,
  2. at der er beviser for, at aktivstoffet er afgørende for at forebygge eller kontrollere en alvorlig fare for menneskers eller dyrs sundhed eller miljøet, eller
  3. at det i betragtning af risikoen for menneskers eller dyrs sundhed eller miljøet ved brug af stoffet ville have en uforholdsmæssig negativ indvirkning på samfundet ikke at godkende aktivstoffet.

I så fald kan godkendelse af aktivstoffet gives for en maksimal periode på 5 år og til begrænsede anvendelser. Derudover kan medlemsstater kun godkende biocidholdige produkter, når de vurderer, at betingelserne på deres territorium er opfyldt.

Læs mere 

Biocidal Products Committee (BPC) Opinion on Cholecalciferol

ECHA’s hjemmeside om offentlig høring om undtagelse fra udelukkelseskriteriet

Miljøstyrelsens Information til virksomheder om biocider

Miljøstyrelsens information om skadedyrsbekæmpelse