Ny rapport fra IFRO om anvendelse af fosforeffektive miljøteknologier i Nederlandene

08-02-2018
Landbrug

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet har udarbejdet og offentliggjort rapporten Analyse af omkostningseffektiviteten ved anvendelse af miljøteknologi til recirkulering af fosfor fra husdyrgødning for Miljøstyrelsen.

I rapporten analyseres og beskrives økonomien ved anvendelse af miljøeffektive teknologier til recirkulering og eksport af fosfor i Nederlandene og i Danmark.

Nederlandene har en høj husdyrintensitet og et lille areal til rådighed til udbringning af husdyrgødning i forhold til Danmark, hvor der generelt er balance mellem husdyrproduktion og udbringningsareal. Cirka 25 % af husdyrgødningen eksporteres derfor ud af landet og ca. 25 % omfordeles på andre udbringningsarealer over relativt store distancer inden for landet. Dertil kommer, at ca. 25 % af husdyrgødningen forarbejdes forud for eksport eller øvrig omfordeling.

Omkostninger til eksport og forarbejdning af husdyrgødning i Nederlandene er høje. Transport alene koster typisk 15-130 kr. pr. ton afhængig af afstanden, som kan være op til 150 km. Den samlede omkostning til transport og forarbejdning anslås til 110-220 kr. pr. ton afhængig af lokalitet og tidspunkt mm. Til sammenligning er transportomkostninger i Danmark 5-30 kr. pr. ton, og afstanden er typisk under 20 km.

I rapporten konkluderes det, at der, på grund af det begrænsede behov for omfordeling af husdyrgødning i Danmark, ikke ind til videre er opstået et behov for forarbejdning af husdyrgødning på niveau med Nederlandene.

Der er foretaget en analyse af, hvordan fosfor i husdyrgødning kan omfordeles i Danmark under forudsætning af, at overskuddet af husdyrgødning beregnes med udgangspunkt i de generelle fosforlofter.  Konklusionen er, at behovet for omfordeling vil være begrænset, og der vil på hovedoplandsniveau ikke være fosforoverskud. Derfor vil det i langt de fleste tilfælde bedst kunne betale sig for landmænd med et fosforoverskud at omfordele overskuddet af husdyrgødning indenfor relativt korte afstande frem for at behandle husdyrgødning med en fosforeffektiv miljøteknologi.

Hent Rapporten.