Ny dokumentation for miljøeffekten af gyllekøling

05-02-2018
Landbrug

SEGES har gennemført nye test af effekten af gyllekøling. Den nye viden betyder, at den ammoniakreducerende effekt af gyllekøling for hhv. svinestalde med rørudslusning og linespil opdateres på Teknologilisten. Der har desuden vist sig en lugtreducerende effekt i stalde med rørudslusning. Gyllekøling i svinestalde har hidtil været midlertidigt optaget på Teknologilisten, da det har været nødvendigt med ny dokumentation for at leve op til Miljøstyrelsens krav for dokumentation af miljøeffekt og driftsikkerhed. Den hidtidige dokumentation, der har været grundlaget for den midlertidige optagelse, har været de to teknologiblade for hhv. gyllekøling til slagtesvin og gyllekøling til søer- og smågrise.

Testresultater

Resultaterne af de gennemførte test har betydet, at der kan tegnes en kurve for henholdsvis stalde med rørudslusning eller linespil, der viser sammenhængen mellem ammoniakreduktionseffekt og køleeffekt. I forhold til ammoniakeffekten er reduktionen lidt mindre ved det anvendte køleniveau end hidtil antaget. De gennemførte test har desuden vist en lugtreducerende effekt på op til 20 % i stalde med rørudslusning.

Effekten kan opnås i alle driftsgrene, dvs. for både slagtesvin, søer og smågrise. I stalde med rørudslusning kan der opnås en ammoniakreducerende effekt på op til 30 %. For stalde med linespil kan der opnås en effekt på op til 34 %. De hidtidige formler, der har været anvendt til beregning af effekten er opdateret og indført på teknologilisten. De angivne effekter er maksimaleffekter, og der kan såleledes ikke godskrives højere effekter da teknologien ikke er dokumenteret udover disse effekter. I forhold til ammoniakeffekten er reduktionen lidt mindre ved det anvendte køleniveau end hidtil antaget.

I forhold til tidligere kan der godskrives en lugtreducerende effekt i stalde med rørudslusning. Testen har vist en lugtreducerende effekt på op til 20 %. Der kan ikke opnås højere lugtreduktion end 20 % uanset et højere køleniveau, da der ikke vurderes at være en effekt herefter. Lugteffekt kan desuden kun opnås ved kontinuerlig drift af gyllekølingsanlæg hele året. For stalde med linespil kan der ikke godskrives en lugtreducerende effekt.

Vilkårsforslag og vejledning

Miljøstyrelsen har opdateret vilkårsforslagene for henholdsvis anvendelse af timetæller og datalogger efter de nye testresultater. I tilknytning til vilkårsforslagene vejleder Miljøstyrelsen med regneeksempler på anvendelse af formlerne og hvorledes kommunen kan kontrollere, at der opnås en tilstrækkelig miljøeffekt for ammoniak og/eller lugt.

Gå til Teknologilisten