Kommunernes opdatering af indvindingstilladelser i Jupiter og status på udpegning af BNBO

07-02-2018

Ros til kommunerne for opdatering af vandværkernes indvindingstilladelser i Jupiter – Miljøstyrelsen opfordrer til at fortsætte det gode arbejde.

 

Miljøstyrelsen har kvalitetssikret alle afgrænsede BNBO, og de er nu klar til at blive udpeget i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Miljø- og Fødevareministeren udpeger, som en del af pesticidstrategien, boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) med næstkommende bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. For vandværker uden gældende indvindingstilladelse kan BNBO ikke udpeges. På den baggrund opfordrede Miljøstyrelsen med brev af 14. november 2017 med opfølgning herpå den 14. december 2017 alle kommunerne til at opdatere Jupiter med vandværkernes indvindingstilladelser.

Miljøstyrelsen lavede den 22. januar 2018 et udtræk fra Jupiter, hvoraf det fremgik, at der ud af de 2.452 registrerede vandværksanlæg, manglede aktiv tilladelse for 332 anlæg svarende til 893 boringer. Hvilken er en forbedring på 37 % i forhold til udtrækket i november 2017. Vi håber, at kommunerne fortsætter det gode arbejde med at sagsbehandle disse tilladelser og opdatere Jupiter med gældende tilladelser og reelle udløbsdatoer. Det er ikke muligt for kommunerne at foretage administrative forlængelser af tilladelserne uden sagsbehandling efter vandforsyningsloven og tilhørerne bekendtgørelser. 

BNBO for vandforsyninger, som ikke har en gyldig indvindingstilladelser når høringsperioden er ovre for den næstkommende bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, medtages ikke i den endelige bekendtgørelse. Bekendtgørelsens høringsperiode forventes afsluttet ultimo sommeren 2018. Dog opfordres til, at Jupiter opdateres, så snart en tilladelse er endelig.