Sagsbehandlingstatistik for husdyrsager

17-12-2018
Landbrug

Miljøstyrelsens statistik over første halvår af 2018 viser stor aktivitet på husdyrområdet. Antallet af igangværende sager er højt, og det samme er antallet af afgørelser.

Der er i alt afgjort knap 500 sager om godkendelse eller tilladelse til husdyrbrug i første halvår af 2018. Sagerne fordeler sig med ca. halvdelen efter henholdsvis den tidligere husdyrgodkendelseslov og den nuværende husdyrbruglov.

Forventelig stigning i sagsbehandlingstiden

Den opgjorte sagsbehandlingstid efter den tidligere gældende husdyrgodkendelseslov er 5,7 måneder og dermed højere end i 2017 og 2016. Det var forventeligt, da der blev indsendt ekstraordinært mange sager op til ikrafttræden af den nye husdyrbruglov den 1. august 2017.  Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager efter den nye lov ligger på 3,7 måneder for godkendelse af de største husdyrbrug, mens den var 2,6 måneder for de øvrige husdyrbrug, hvor etablering eller ændringer kræver tilladelse.

Mange igangværende sager som følge af ny regulering

Det samlede antal aktive sager ligger fortsat på et højt niveau sammenlignet med udgangen af 2016. Ud over de mange ansøgninger, der blev indsendt op mod ikrafttrædelsen af den nye husdyrbruglov, kan en medvirkende årsag være tidsforbrug for sagsbehandlerne til at sætte sig ind i den nye regulering.

Den såkaldte sagspukkel, som er igangværende, aktive sager, hvor sagsbehandlingstiden har overskredet målsætningen, er faldet en smule siden udgangen af 2017. Sagspuklen er dog stadig større end for et par år siden.

Miljøstyrelsens bidrag til behandlingen af husdyrsagerne

Sagsbehandlingen understøttes ved fokus på brugervenlighed i sagsbehandlingssystemet husdyrgodkendelse.dk og løbende vejledning af kommuner og landbrugskonsulenter via helpdesk m.m. I december 2018 tager Miljøstyrelsen rundt i landet til tre temamøder for kommunernes sagsbehandlere og landbrugskonsulenter. Her vil udvalgte dele af godkendelses- og tilladelsesordningen blive præsenteret med henblik på vejledning og dialog med sagsbehandlerne og konsulenterne.

Læs statistikken for første halvår 2018

Læs notat om opgørelse af sagsbehandlingstid for husdyrsager i 2017