Første skridt mod en fælles metodik for at vurdere forureningsrisikoen for deponeringsanlæg

21-12-2018
Affald

To nye rapporter danner grundlag for det videre arbejde mod en fælles metodik for, hvordan den stedsspecifikke miljøpåvirkning fra affaldsdeponier kan vurderes.

 

Et samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Dansk Affaldsforening og DepoNet, har til formål at udvikle en fælles metodik for stedsspecifik risikovurdering af deponeringsanlæg, der tager højde for både grundvand, overfladevand og natur. Metodikken omfatter en beskrivelse af stoffrigivelsen fra affaldet (kildestyrken), stoftransporten gennem umættet og mættet zone samt vurdering af stoffernes påvirkning på miljøet.

 Som led i samarbejdet udkommer nu to baggrundsrapporter, der dokumenterer grundlaget for at opstille en model til beregning af kildestyrken som en funktion af tiden. Det opnåede vidensgrundlag i den første rapport om konceptuelle modeller danner baggrund for den følgende rapport om opbygning af en kildestyrkemodel.

På baggrund af rapporterne udvikles en model til beregning af kildestyrken, som forventes udgivet i 2019.

Projektets resterende rapporter og værktøjer udgives på et senere tidspunkt.

 

Læs rapporterne her:

Udvikling af metodik til risikovurdering ved deponering af affald. Delopgave 1 – Kildestyrke – Konceptuelle modeller


Udvikling af metodik til risikovurdering ved deponering af affald. Delopgave 1 – Kildestyrke – Opbygning af kildestyrkemodel