EU regler om Giftinformation: Hvornår er der krav om UFI-koder på etiketten?

21-12-2018
Kemikalier

De europæiske regler, der harmoniserer de oplysninger, som importører og downstream-brugere skal indberette til de nationale Giftinformationer – i Danmark Giftlinjen, er fastlagt i Kommissionens forordning (EU) 2017/542 af 22. marts 2017. Indberetningerne kommer til at gælde blandinger, der er klassificerede farlige pga. af sundhedsfare eller fysisk fare.

Indfasningen af reglerne vil ske trinvis, alt efter hvad den tiltænkte anvendelse af blandingen er. Således er den første frist for indberetning den 1. januar 2020 for blandinger, der markedsføres til forbrugere. Det er importører og downstream-brugere, der er ansvarlige for indberetninger til Giftinformationen.  Formålet med reglerne er, at Giftinformationerne skal kunne give øjeblikkelig vejledning i nødsituationer ved uheld med kemiske blandinger. 

Ny unik identifikation af blandinger – UFI-koden

Med de nye regler vil der blive indført en såkaldt Unique Formula Identifier (UFI). UFI-koden er en unik kode, der entydigt sammenkobler oplysningerne indberettet om blandingen med den specifikke blanding.

UFI-koden kommer til at skulle fremgå tydeligt af etiketten, således at den let kan findes i en nødsituation.

Frister og krav  

  • kravet om UFI-koder på etiketten gælder for forbrugerprodukter, der markedsføres fra og med den 1/1-2020 – og ikke før.
  • ved markedsføring menes markedsføring fra importører/downstream brugere – ikke fra distributør/detailledet.
  • forbrugerprodukter, der er markedsført før den 1/1-2020 ikke berøres af kravet om UFI-koder og kan forblive på markedet uden UFI-kode.

Giftlinjen kan ved indtastning af UFI-koden let finde frem til blandingens sammensætning og vejlede ved opkald.

Hvornår skal UFI fremgå af etiketten?

UFI-koden skal være klar til at indgå i indberetninger for forbrugerprodukter, der markedsføres fra den 1. januar 2020 og frem. Der er tale om markedsføring fra importører/ downstream-brugere – ikke fra distributør/detailledet.

I perioden frem til 1. januar 2020 har importører/producenter en stor opgave i at planlægge selve indberetningerne og de nye etiketter, så alt er klart for forbrugerprodukterne pr. 1. januar 2020.

I løbet af 2019 vil man derfor begynde at se UFI-koder på etiketter. Dette er af planlægningsmæssige hensyn fuldt lovligt, men der er ikke et lovkrav om tilstedeværelsen af UFI-koden på etiketten før 1. januar 2020.

 

 

 

 

OBS Fristen for indsendelsen af oplysninger forventes udskudt

Opdateret 20/08 2019: 
Det forventes, at Kommissionen i løbet af efteråret 2019 udsætter fristen et år for indsendelse af harmoniserede oplysninger for blandinger, der sælges til forbrugere. Det vil sige, at fristen vil træde i kraft 1. januar 2021 i stedet for 1. januar 2020. 
Læs vores faktaark

Definitioner

Downstream-brugere er enhver fysisk eller juridisk person i EU, der anvender et stof, enten som sådan eller i en blanding, som led i sine industrielle eller erhvervsmæssige aktiviteter.

En distributør eller en forbruger er ikke en downstream-bruger. Distributør-begrebet omfatter detailhandlere – se definitionerne m.fl. i CLP-forordningens artikel 2 og læs mere på vores hjemmeside.