Danmarks første miljøskadesag

21-12-2018

Miljøstyrelsen kan tilslutte sig Holbæk Kommunes vurdering om, at der er tale om en miljøskade på vandmiljøet i forbindelse med gødning udslip i Tuse Å-systemet i september.

Den 6. september 2018 skete der et læk på en slange fra en maskinstation i Holbæk Kommune, hvilket medførte udslip af en stor mængde af den flydende gødning KombiGro til Tuse Å-systemet med omfattende fiskedød til følge over en 15 km lang strækning.

Væsken var løbet ud på jorden og videre til et privat vandløb, hvorefter det er løbet videre til et rørlagt vandløb, Møllerenden, Kobbel Å og Tuse Å. Det er skønnet, at der er tabt omkring 100 tons væske. Kommunen har anslået, at omtrent halvdelen af spildet er blevet opsuget, og at resten er fordelt i skoven ved åstedet og i vandløbssystemet mod Holbæk Fjord.

Kommunen har efterfølgende udarbejdet et udkast til afgørelse om miljøskade, som er sendt til Miljøstyrelsen med henblik på afgivelse af bindende udtalelse. Miljøstyrelsen afgiver nu en bindende udtalelse, og kan tilslutte sig kommunens vurdering om, at der er tale om en miljøskade på vandmiljøet.

Miljøstyrelsen har vurderet, at der er tale om en miljøskadesag, fordi udledningen har medført en betydelig mængde døde fisk på den 15 km lange strækning ud til udmundingen til Holbæk Fjord. Vandprøver har vist kritiske iltniveauer og meget høj koncentration af ammonium.

Det er den første miljøskadesag i Danmark iht. Miljøskadereglerne. I 2008 blev miljøskadedirektivet gennemført ved lov i Danmark.  Det er kommunerne, som skal træffe afgørelse om, hvorvidt en indtrådt skade er en miljøskade i lovens forstand. I den forbindelse skal Miljøstyrelsen afgive en bindende udtalelse. Når kommunen har truffet afgørelse i overensstemmelse med Miljøstyrelsens bindende udtalelse, vil den videre sagsbehandling af miljøskadesagen overgå fra kommunen til Miljøstyrelsen.

For yderligere oplysninger kontakt venligst: kontorchef Anne-Marie Vægter Rasmussen på mobil: 21 78 28 01.