Udledning af kvælstof og fosfor i 2016

09-04-2018
Vandmiljø Landbrug NOVANA

I 2016 blev der udledt 62.400 ton kvælstof til havene omkring Danmark, hvilket er et fald i forhold til året før. Det viser et udkast til NOVANA-rapporten, som er korrigeret for de analysefejl på laboratorierne, der tidligere er beskrevet af Miljøstyrelsen.

Aarhus Universitet opsummerer årligt resultaterne af det nationale overvågningsprogram, NOVANA. For udledning til havet bygger resultaterne primært på de målinger i vandløbene, som gennemføres af MST.

I et udkast til rapport for 2016, som Aarhus Universitet har sendt til Miljøstyrelsen, beskrives den mængde kvælstof og fosfor, der løb til havet i 2016.

For hele 2016 blev der beregnet en tilførsel på omkring 62.400 tons total-kvælstof fra land til kysterne omkring Danmark. Det er mindre end for 2015, hvor udledningen var relativ høj. Samtidig var vandafstrømningen i 2016 mindre end i 2015. Dermed blev såvel vand- som kvælstofafstrømningen i 2016 noget mindre end året før.

Stor variation
I år med megen nedbør og stor vandafstrømning vil der typisk også være en større kvælstoftransport end i år med lille nedbørsmængde. Variationer i vandafstrømningen fra år til år medfører en betydelig år-til-år variation i kvælstofudledningen. Ved en vandføringsnormalisering af kvælstoftilførslen fjernes det meste af den år-til-år variation, der skyldes forskel i vandafstrømningen. Den normaliserede kvælstofudledning illustrerer den udledning, der ville være det enkelte år, såfremt vandafstrømningen havde været konstant gennem hele perioden siden 1990.

Den vandføringsnormaliserede tilførsel i kalenderåret 2016 er ca. 59.000 tons kvælstof. I de seneste 5 år har den normaliserede kvælstofudledning været mellem 54.000-61.000 tons pr. år. 5.800 til 6.500 tons kvælstof stammer fra spildevandsudledninger, mens resten kommer fra det diffuse bidrag i det åbne land.

Det fremgår af udkastet til rapport, at kvælstoftilførslen generelt har været faldende siden 1990, hvor udledningen af kvælstof er opgjort til over 100.000 t pr. år. Størstedelen af faldet gennem perioden forklares af en reduktion i de landbrugsrelaterede diffuse udledninger af kvælstof. Udledningerne af kvælstof med spildevand fra punktkilder er dog også reduceret gennem perioden, og i dag udgør punktkildebidraget kun ca. 10 % af den samlede udledning.

Nye tal er korrigeret
De opgjorte udledninger fra 2016 er korrigeret for de analysefejl på laboratorierne, der tidligere er beskrevet af Miljøstyrelsen, men det kræver yderligere undersøgelse at vurdere betydningen af analysefejlen for perioden før 2015.

I rapporten beskrives dog også udledningen af nitrat-kvælstof. De målte nitrat koncentrationer er ikke påvirket af analysefejl. Udviklingen i den afstrømningsnormaliserede nitrattransport viser et fald fra 2010 til 2011, en stigning i perioden 2011-2015 og et fald i 2016 til stort set det samme lave niveau som i 2011.

Den samlede udledning af fosfor i 2016 er i udkastet til rapport opgjort til godt 2300 tons fosfor. Der har i perioden 1990-2016 været et statistisk signifikant fald i den samlede tilførsel af fosfor fra land til havet omkring Danmark. Reduktionen i belastningen af havet med fosfor forklares i rapportudkastet ved reduktionen i udledninger af fosfor fra punktkilder, som primært fandt sted frem til slutningen af 1990’erne. Der ses ikke nogen signifikant udvikling i det diffuse fosforbidrag. NOVANA rapporten om vandkvalitet og stoftransport forventes at udkomme ultimo april 2018.

Læs mere om overvågningen af natur og vand.

Læs mere om Miljøstyrelsens Serviceeftersyn med laboratorieanalyser.