Sjældne terner får fred til at yngle

04-04-2018
Natur Friluftsliv

Vildtreservat på Nordfyn udvides til gavn for terner og andre kystfugle.

Sjældne dværgterner er kendt for at yngle på Flyvesandet. Foto: Sébastien Bertru, Wikimedia Commons.

Sjældne dværgterner kan fremover yngle i fred og ro på spidsen af Agernæs på Nordfyn på en sandbanke, der kaldes Flyvesandet.

Området har hidtil ligget udenfor Nærå-Agernæs Vildtreservat, men Miljøstyrelsen foreslår i et udkast til en ny bekendtgørelse, at Flyvesandet fremover indlemmes i reservatet. Området er cirka 2,5 hektar. Se kortet. 

Forslaget til den nye afgrænsning for vildtreservatet er i høring til den 2. maj 2018 kl. 12.00. Se høringsmaterialet her

undefined

Terner er havfugle som generelt er i tilbagegang i Danmark, blandt andet fordi nogle områder gror til, og fordi større måger fortrænger ternerne fra deres yngleområder. 

Der foreslås indført et adgangsforbud på Flyvesandet i fuglenes yngletid. Forbuddet mod færdsel gælder 1. april – 15. juli. Flyvesandet ejes af Naturstyrelsen.

Samtidig lægges der op til, at vildtreservatet mod øst indskrænkes en smule, så det fremover følger ebbevejen til Æbelø.

Ændringen af Nærå-Agernæs Vildtreservat indgår i arbejdet med den nye Natura 2000-plan for Æbelø, der beskytter naturtyper og dyre- og plantearter, der er omfattet af EU’s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv.

Læs mere om Natura 2000-planlægningen