Nyt vand-værktøj til kommuner

10-04-2018

VandWeb er et nyt elektronisk værktøj, som kan give information til bl.a. kommuner, når de skal give f.eks. vandværker tilladelse til at indvinde vand i Danmark.

GEUS har for Miljøstyrelsen udviklet et nyt web-baseret screeningsværktøj til vandføringsberegninger. Værktøjet hedder Vandweb og kan hjælpe kommunerne med at vurdere ansøgninger om vandindvinding rundt om i Danmark.

Værktøjet indeholder en række nye data. Bl.a. kan man finde forskellige scenarier for historiske vandføringstidsserier og se sammenhængen mellem forskellige tidsserier og påvirkning af vandløb.

VandWeb har til formål at bidrage til kommunernes vurdering af risikoen for, at ændret vandindvinding fra en grundvandsforekomst fører til, at tilstanden i et vandløbsvandområde forringes.

Vandweb er i en testfase frem til udgangen af 2018. I testfasen vil funktionaliteten af værktøjet blive afprøvet og videreudviklet i samarbejde med GEUS og de kommuner, der ønsker at medvirke. Skulle du ønske information om værktøjet eller den kommende testfase, er du velkommen til at rette henvendelse til Miljøstyrelsen.

Landets kommuner samt interessenter på vandindvindingsområdet har været inviteret til møder i Miljøstyrelsen, hvor værktøjet samt planerne for den kommende testfase blev præsenteret.

VandWeb bygger på ny viden om vandindvindings betydning for den økologiske tilstand i vandløb, der i 2014 af Aarhus Universitet blev præsenteret for Miljøstyrelsen. Principperne og modellerne i den nye viden er anvendt i vandområdeplanerne for perioden 2015-2021.

Miljøstyrelsen igangsatte i 2016 et arbejde med henblik på at anvendeliggøre denne nye viden bl.a. i form af et screeningsværktøj samt et arbejde med henblik på at indhente yderligere viden om vandindvindings påvirkning af mindre vandløb. VandWeb er i første omgang anvendeligt til vurderinger i forhold til større vandløb, men det forventes, at værktøjet senere også vil kunne anvendes for mindre vandløb.

Miljøstyrelsen bemærker, at den konkrete administration af vandindvindingstilladelser er et kommunalt anliggende, og at kommunerne ikke er bundet til at anvende en bestemt metodik som grundlag for vurderingen.

Se VandWeb her 

Læs mere om administration af vandindvindingstilladelser i relation til vandplanlægning i vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter: VEJ 9627 af 06/07/2017.