Miljøstyrelsen meddeler de 6 kommuner, som opbevarer det såkaldte NORM-affald, at lagrene er omfattet af VVM-reglerne om miljøvurdering

06-04-2018
Industri

I seks danske kommuner findes der oplag af såkaldt NORM-affald, som fremkommer bl.a. i forbindelse med olie- og gasproduktion i Nordsøen og en række forskellige aktiviteter på land. NORM-affaldet indeholder naturligt forekommende radioaktivt materiale fra undergrunden og kan også indeholde olierester.

NORM-affaldet fra Nordsøen bliver typisk bragt ind på land og opbevaret på midlertidige oplag, indtil der bliver fundet en varig løsning for lavradioaktivt affald i Danmark, herunder NORM-affaldet. Der findes tilsvarende oplag for det NORM-affald, der fremkommer fra aktiviteterne på land.

Lagrene skal som minimum VVM-screenes i henhold til VVM-reglerne for at sikre, at opbevaringen af affaldet ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet. Det oplyser Miljøstyrelsen i dag til de kommuner, hvor lagrene er placeret, idet det er kommunerne og ikke Miljøstyrelsen, som skal foretage denne vurdering på baggrund af en ansøgning fra de relevante operatører.

Formålet med en miljøvurdering er at undersøge, om det har væsentlige miljømæssige konsekvenser at have affaldet oplagret, og det skal give borgere og myndigheder i kommunerne en større sikkerhed for, at det lokale miljø ikke lider overlast. Hvis lageret af NORM-affald er planlagt til kun at vare i 10 år eller mindre, er det tilstrækkeligt med en såkaldt screening, som skal vise, om der er behov for at gennemføre en fuld VVM-undersøgelse. Hvis den planlagte periode overstiger 10 år, skal der foretages en fuld VVM-undersøgelse.

Alle de eksisterende oplag er godkendt af Statens Institut for Strålebeskyttelse, således at affaldet bliver håndteret og opbevaret på forsvarlig måde i forhold til strålingsfare, mens kommunerne, som nævnt, er myndighed for at foretage en VVM-screening på baggrund af en ansøgning fra operatørerne. Det er dog uvist, om kommunerne har fået vurderet lagrene i henhold til VVM-reglerne, og derfor oplyser Miljøstyrelsen nu denne pligt.