Miljøstyrelsen har modtaget fyldestgørende redegørelse fra Cheminova

25-04-2018
Kemikalier Jord Affald

Cheminova har nu over for Miljøstyrelsen gjort rede for omfanget og fjernelsen af deponeret svovlaffald på Rønland. Styrelsen er tilfreds med redegørelsen, som ikke ændrer ved opfattelsen af, at svovlgruberne betragtes som tømte.

Udtagning af prøve af fjordvand i Nissum Bredning i Limfjorden. I baggrunden ses Cheminova. Foto: Region Midtjylland
Udtagning af prøve af fjordvand i Nissum Bredning i Limfjorden. I baggrunden ses Cheminova. Foto: Region Midtjylland

Miljøstyrelsen har den 14. april modtaget en redegørelse fra Cheminova om forureningen på Rønland. Miljøstyrelsen finder, at den fremsendte redegørelse er fyldestgørende, og den giver ikke anledning til at genoptage sagsbehandlingen vedrørende tømningen af svovlgruberne.

Miljøstyrelsen bad om redegørelsen efter flere historier i medierne om, hvor meget affald, der reelt er deponeret på Cheminova. Historierne i bl.a. Radio24syv var baseret på en intern rapport fra Cheminova fra 1982, som opgjorde mængden af deponeret materiale til 70.000 tons, mens tallet 30.000 tons tidligere er blevet oplyst over for miljømyndighederne.

Det skyldes, at der er tale om to måder at opgøre mængden af afffald på, og de to tal er ikke i modstrid med hinanden, hvilket også bekræftes af redegørelsen fra Cheminova. De ca. 30.000 tons, som hidtil har været oplyst over for miljømyndighederne, udgøres af det tørre svovlaffald (som består af selve svovlet), mens de 70.000 tons udgøres af vådt svovlaffald samt øvrigt affald som fx tromler med kemiaffald og sand.  Tallene afspejler således to forskellige måder at opgøre affaldsmængderne på, nemlig henholdsvis som selve svovlet og som totalt affald i våd tilstand.

- Redegørelsen ændrer ikke vores syn på sagen, og vi er tilfredse med de svar, vi har fået fra Cheminova. De to forskellige tal, som har været nævnt i medierne, skyldes, at der er forskellige måder at opgøre omfanget af deponeret materiale på. Redegørelsen ændrer heller ikke vores opfattelse af, at svovlgruberne er blevet tømt, siger Yvonne Korup, kontorchef i Miljøstyrelsen.

En del af den samlede affaldsmængde er ikke blevet fjernet fra svovlgruberne, men er sivet i jorden, og findes stadig i et vist omfang i jord og grundvand under og øst for svovlgruberne. Mængden kendes ikke præcist, men redegørelsen fra Cheminova viser, at der kan være tale om ca. 4.000 tons vand og kemikalier. Skønnet bygger på, at der er redegjort for, hvordan den øvrige del af de i alt 70.000 tons er genbrugt, deponeret eller fraført til deponi i Norge.  Allerede i 1983 begyndte Cheminova oprensningen af grundvandet under Cheminova for at fjerne den del af forureningen, der er sivet i jorden og undgå, at det siver ud i fjorden. Dette projekt er stadig i dag i drift som en del af den gældende miljøgodkendelse.

Og det virker, viste en rapport tidligere i år, hvor Region Midtjylland med støtte fra Miljøstyrelsen fik undersøgt, om forurening fra Cheminovas nuværende og gamle fabriksgrunde påvirker vandkvaliteten i Nissum Bredning.

Undersøgelsen viser, at der siver forurenet grundvand ud i fjorden, men mængderne er små, og der er ikke målt forurening i fjorden ud for Cheminova, der overskrider kriterierne for vandkvaliteten.  Det kan man læse mere om her i pressemeddelelse af januar 2018 fra Region Midtjylland og Miljøstyrelsen.