Laks og isfugle indtager nedlagt dambrug

11-09-2017
Natur Vandmiljø

Fjernelse af dambruget i Idom Å ved Holstebro giver nye levesteder for sjældne fugle, havørreder og storå-laks.

Før i tiden lå der på dette sted et dambrug, der spærrede vejen for Storå-laksen. Se også før/efter-billede nedenfor. Foto: Jakob Larsen.

Vestjyske laks og havørreder i Idom Å har fremover 16 nye kilometer bugtet vandløb at svømme i. Tidligere var strækningen delvist spærret af opstemningen ved Idom Dambrug vest for Holstebro.

Holstebro Kommune har med støtte fra Frøjk Fiskepark, Miljøstyrelsen og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond gennemført et vandløbs-restaureringsprojekt, der har fjernet Idom Dambrug og lagt åen tilbage i et slynget forløb. Projektet er netop meldt færdigt af Holstebro Kommune.

- Tilskudsordningen til vandløbsrestaurering har i Idom Å givet et meget synligt resultat, godt hjulpet af en stor lokal opbakning, siger funktionsleder Mikael Kirkebæk fra Miljøstyrelsen.

Læs mere om tilskud til vandmiljøet

Storå-laksen fik skader 

Forud for vandløbsrestaureringen gennemførte Holstebro Kommune en fiskeundersøgelse i Idom Å. Den dokumenterede blandt andet, at nogle af åens laks og ørreder havde skader på hovedet efter gentagne spring ind i opstemningen ved dambruget.

- Kort tid efter de nye slyngninger var færdige svømmede de første vilde laks og havørreder op for at gyde der, hvor dambruget før lå. Traner, fiskehejre og isfugl også har indfundet sig på det tidligere dambrugsområde, siger biolog Jakob Larsen fra Holstebro Kommune.

Idom Å har på strækningen ovenfor dambruget gode muligheder for at blive et vandløb med meget højt naturindhold. Halvfems procent af de nuværende gydeområder ligger opstrøms den tidligere spærring. I Idom Å findes ud over de rødlistede storålaks også fiskearterne havørred, ål og bæklampret.

Projektet indgår i første generation af vandplaner, der skal sikre at danske vandløb kommer god økologisk tilstand. Fjernelsen af dambrugsopstemningen blev færdiggjort i efteråret 2016 og meldt afsluttet af Holstebro Kommune i august 2017.

Læs mere om vandplanlægningen 

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies