Nye drikkevandsregler til gavn for forbrugerne

12-10-2017
Vand i hverdagen

Den nye drikkevandsbekendtgørelse viderefører en streng kontrol med drikkevandets kvalitet.

Når den nye bekendtgørelse for drikkevand træder i kraft, er forbrugerne fortsat garanteret drikkevand, der har været gennem en grundig kontrol.

I en række medier har det den seneste tid været fremført, at når den nye drikkevandsbekendtgørelse træder i kraft 27. oktober, vil det medføre en forringet kontrol med drikkevandet. Det er ikke korrekt.

Tværtimod vil vandkvaliteten som noget nyt stikprøvevist blive kontrolleret helt ude ved forbrugernes taphaner. Hermed vil man, udover at opdage problemer med kvaliteten i vandet fra vandværket, opdage, hvis dårlig vandkvalitet skyldes forbrugernes egne vandinstallationer.

Samtidig videreføres reglerne om, at vandværkerne skal kontrollere drikkevandet på vandværket og i ledningsnettet, der fører ud til forbrugerne. I forhold til de gældende regler vil der være den forskel, at kommunerne i samråd med den enkelte vandforsyning fremover skal fastlægge omfanget af denne kontrol. Miljøstyrelsen vil vejlede om dette.

Endelig bliver listen med stoffer, som vandforsyningerne skal undersøge for, justeret. Vandet skal fortsat analyseres for bakterier, pesticider og andre forurenende stoffer, men vandforsyningerne skal blandt andet ikke regelmæssigt undersøge vandets hårdhed eller stoffer, som der reelt ikke er behov for at undersøge.

Forbrugerne vil fortsat kunne finde oplysninger om vandets hårdhed på vandforsyningernes hjemmeside.

Enkeltvandforsyninger bestemmer selv

Enkeltvandforsyninger, som alene forsyner deres egen husstand med drikkevand, får også fremover selv ansvaret for at kontrollere deres drikkevand. Sådan er det også i dag. Der er i alt cirka 40.000 enkeltvandforyninger i Danmark.

Det nye er, at kommunen ikke fremover kan tvinge ejere af enkeltvandforsyninger, der alene leverer vand til deres egen husstand, til at kontrollere drikkevandet. 

For disse enkeltvandforsyninger skal kommunen som noget nyt orientere ejeren om fordelene ved at kontrollere vandets kvalitet. Miljøstyrelsen vil bistå med vejledningsmateriale til borgerne.

Der var i høringsversionen af drikkevandsbekendtgørelsen lagt op til, at alle små vandforsyninger, der leverer mindre end 10 kubikmeter vand om dagen, skulle undtages fra den obligatoriske drikkevandskontrol. 

Men det er ændret efter høringen. Så når drikkevandsbekendtgørelsen træder i kraft, vil alle små vandforsyninger, der leverer vand til andre end deres egen husstand, fortsat skulle kontrollere drikkevandet. Disse små vandforsyninger vil fremover som noget nyt også skulle kontrollere drikkevandet for det giftige stof arsen.

Spørgsmål/svar om den nye drikkevandsbekendtgørelse

Spørgsmål: Hvordan blev enkeltvandforsyninger tidligere kontrolleret? 
Svar: Enkeltvandforsyninger, der alene forsyner én husstand, har ikke tidligere fået kontrolleret deres vand, men der har været et krav om, at de selv skulle sikre, at drikkevandet blev kontrolleret. Nu bliver det frivilligt, men ejere af enkeltmandsboringer vil få information om, at det er fornuftigt at få undersøgt vandkvaliteten.

Spørgsmål: Forurening med pesticider rammer ofte små vandforsyninger – hvordan påvirkes enkeltmandsforsyninger af de nye regler?
Svar: Der er derfor ingen ændringer, da enkeltmandsforsyninger hidtil kun har været omfattet af et krav om såkaldt ”forenklet kontrol”. Der har ikke været krav om kontrol af pesticider og andre organiske mikroforureninger. 

Spørgsmål: Bliver der vandforsyninger, der kan slippe for kontrol?
Svar: Kravet om drikkevandskontrol fastholdes for alle – undtagen for ejere af vandforsyninger, der alene forsyner deres egen husstand. Alle vandforsyninger og vandværker, der leverer vand til andre end sig selv, skal fortsat kontrollere det drikkevand, der bliver sendt til andre vandforbrugere. Der vil også fortsat være krav om kontrol, hvis vandet anvendes til offentlige eller kommercielle aktiviteter.

Spørgsmål: Hvordan påvirkes kontrollen med de almene vandforsyninger, som på det seneste har haft mange sager om forurening med pesticider som desphenyl-chloridazon?
Svar: For de almene vandforsyninger udvides kontrolkravet for pesticider faktisk, idet der fremover bliver et yderligere krav om at kontrollere for desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon.

Spørgsmål: Hvordan påvirkes kontrollen med små vandforsyninger?
Svar: De små vandforsyninger, som forsyner mellem 2 og 9 husstande, skal fremover også kontrollere for stoffet arsen, hvilket der ikke er krav om i dag.

Spørgsmål: Hvad gør man, hvis man har en enkeltvandforsyning, men ønsker at få vandet leveret fra en almen vandforsyning?
Svar: Ønsker man at tilslutte sin husstand til en almen vandforsyning, skal man kontakte sin kommune. Har en almen vandforsyning forsyningsledninger tæt på ejendommen, kan tilslutning ofte ske hurtigt. Man skal som ejer selv betale for omkostningerne til tilslutning.

Spørgsmål: Hvad skal man gøre, hvis man kontrollerer drikkevandet fra en enkeltvandforsyning og finder ud af, at det er forurenet?
Svar: Første skridt vil være at kontakte kommunen, som kan rådgive om god drikkevandskvalitet og om, hvad man kan foretage sig i den situation. I praksis kan det være nødvendigt at renovere boringen eller etablere en ny boring eller at tilslutte sig en almen vandforsyning.

Spørgsmål: Er det uretfærdigt, at man selv skal betale for kontrol af vandet fra enkeltvandforsyninger?
Svar: Alle, som er tilsluttet en almen vandforsyning, betaler for kontrol af drikkevandet over vandprisen. Har man sig egen vandforsyning har man i princippet gratis vand, men må som alle andre betale for drikkevandskontrollen.