Nye drikkevandsregler til gavn for forbrugerne

12-10-2017
Vand i hverdagen

Den nye drikkevandsbekendtgørelse viderefører en streng kontrol med drikkevandets kvalitet.

Når den nye bekendtgørelse for drikkevand træder i kraft, er forbrugerne fortsat garanteret drikkevand, der har været gennem en grundig kontrol.

I en række medier har det den seneste tid været fremført, at når den nye drikkevandsbekendtgørelse træder i kraft 27. oktober, vil det medføre en forringet kontrol med drikkevandet. Det er ikke korrekt.

Tværtimod vil vandkvaliteten som noget nyt stikprøvevist blive kontrolleret helt ude ved forbrugernes taphaner. Hermed vil man, udover at opdage problemer med kvaliteten i vandet fra vandværket, opdage, hvis dårlig vandkvalitet skyldes forbrugernes egne vandinstallationer.

Samtidig videreføres reglerne om, at vandværkerne skal kontrollere drikkevandet på vandværket og i ledningsnettet, der fører ud til forbrugerne. I forhold til de gældende regler vil der være den forskel, at kommunerne i samråd med den enkelte vandforsyning fremover skal fastlægge omfanget af denne kontrol. Miljøstyrelsen vil vejlede om dette.

Endelig bliver listen med stoffer, som vandforsyningerne skal undersøge for, justeret. Vandet skal fortsat analyseres for bakterier, pesticider og andre forurenende stoffer, men vandforsyningerne skal blandt andet ikke regelmæssigt undersøge vandets hårdhed eller stoffer, som der reelt ikke er behov for at undersøge.

Forbrugerne vil fortsat kunne finde oplysninger om vandets hårdhed på vandforsyningernes hjemmeside.

Enkeltvandforsyninger bestemmer selv

Enkeltvandforsyninger, som alene forsyner deres egen husstand med drikkevand, får også fremover selv ansvaret for at kontrollere deres drikkevand. Sådan er det også i dag. Der er i alt cirka 40.000 enkeltvandforyninger i Danmark.

Det nye er, at kommunen ikke fremover kan tvinge ejere af enkeltvandforsyninger, der alene leverer vand til deres egen husstand, til at kontrollere drikkevandet. 

For disse enkeltvandforsyninger skal kommunen som noget nyt orientere ejeren om fordelene ved at kontrollere vandets kvalitet. Miljøstyrelsen vil bistå med vejledningsmateriale til borgerne.

Der var i høringsversionen af drikkevandsbekendtgørelsen lagt op til, at alle små vandforsyninger, der leverer mindre end 10 kubikmeter vand om dagen, skulle undtages fra den obligatoriske drikkevandskontrol. 

Men det er ændret efter høringen. Så når drikkevandsbekendtgørelsen træder i kraft, vil alle små vandforsyninger, der leverer vand til andre end deres egen husstand, fortsat skulle kontrollere drikkevandet. Disse små vandforsyninger vil fremover som noget nyt også skulle kontrollere drikkevandet for det giftige stof arsen.