Forlængelse af høring - Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

27-10-2017

Forlængelse af høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Miljøstyrelsen igangsatte mandag den 18. september 2017 høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer med en høringsfrist på 8 uger. Beklageligvis er høringsbrevet ikke modtaget af alle kommuner og regioner, hvorfor høringsfristen forlænges til fredag den 22. december 2017 (8 uger fra dags dato).

Bekendtgørelsen, der er sendt i høring, er opdateret med de nyeste områdeafgrænsninger, der er overleveret til kommunerne efter 2015 samt enkelte indvindingsoplande uden for OSD afgrænset før 2015, der ikke tidligere er udpeget. Bekendtgørelsen vil således følge op på bekendtgørelse nr. 246 af 15. marts 2017.

Udkast til bekendtgørelsen med tilhørende bilag samt miljørapport kan findes på høringsportalen. Områdeafgrænsninger i høring fremgår af grundvandskortlægningens MiljøGIS. Se desuden grundvandskortlægningens hjemmeside under Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer for yderligere informationer.