Biocider i regnvandssøer

17-10-2017
Biocider Pesticider

Ny rapport – ”Biocider i urbane småsøer” – viser, at bundslammet i regnvandssøer i byer spiller en væsentlig rolle for tilbageholdelsen af biocider, før regnvandet ledes ud i det naturlige vandmiljø; men også at den naturlige flora og fauna, der etablerer sig i disse kunstige søer, ikke er påvirket af biocider i de koncentrationer, der under normale omstændigheder tilføres med regnvandet.

Miljøstyrelsen har støttet en undersøgelse af biocider i vand i regnvandssøer og filterjorde. Disse konstruerede systemer etableres i forbindelse med afledning af regnvand fra byer, og de finder stadig større udbredelse i forbindelse med klimatilpasning og reduktion af byernes påvirkning af det naturlige vandmiljø.

Forskerne undersøgte i hvor stor udstrækning biocider tilbageholdes og omsættes i regnvandssøer og filterjorde. I kunstigt anlagte regnvandssøer indfinder sig hurtigt et naturligt plante- og dyreliv. Derfor blev det undersøgt, hvordan algesamfund i regnvandssøer påvirkes af biocider i afstrømmet regnvand, da algerne i regnvandssøer er udsat for den højeste belastning fra biocider, der udvaskes fra byer med regnvandet.

Rapporten peger på, at bundslammet i regnvandssøer bidrager væsentligt til en udligning af biocidkoncentrationer ved at tilbageholde biociderne under spidsbelastninger, og derpå igen at frigive dem mere jævnt over en længere periode. Herved reduceres størrelsen af spidsbelastningerne med biocider til det naturlige vandmiljø, som regnvandet herefter udledes til. Der sker også en vis omsætning af biociderne i bundslammet, så der samlet sker en reduktion af biocidudledning til det naturlige vandmiljø.

Det bemærkes dog, at undersøgelserne af alger i regnvandssøer viste, at biocider i de undersøgte koncentrationer ikke førte til signifikante ændringer i artssammensætningen. Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.

Læs hele rapporten her.