Støjmålinger hos naboer til vindmøller i Nollund

17-11-2017
Støj

Miljøstyrelsen igangsatte i 2016 tre projekter med støjmålinger indendørs og udendørs hos i alt 9 forskellige naboer til store vindmøller på tre forskellige lokaliteter i Danmark.

Formålet med projekterne var blandt andet at undersøge, om Vindmøllebekendtgørelsens retningslinjer for måling og beregning af støj fra vindmøller giver et retvisende billede af støjen hos naboerne og at undersøge støjen under andre meteorologiske betingelser end dem, der er fastsat i bekendtgørelsen. Det første måleprojekt er nu afsluttet.

Projektet, som er gennemført i Nollund, viser, at det er vanskeligt at sammenligne resultater af støjmålinger hos naboerne med de gældende støjgrænser på grund af betydelig baggrundsstøj fra vegetation. Ved mange af målingerne er støjbidraget fra vegetationen kraftigere eller på niveau med støjen fra vindmøllerne. Statistiske analyser af støjen viser dog, at der er god overensstemmelse mellem den beregnede støj og den målte støj fra vindmøllerne udendørs. For den indendørs støj er der også god overensstemmelse mellem beregnede og målte værdier af lavfrekvent støj. Målingerne viser også, at eventuelle toner i støjen ikke nødvendigvis er mest tydelige i medvindsretningen fra vindmølle til nabo – og heller ikke nødvendigvis mest tydelige ved vindhastigheder på 6 m/s eller 8 m/s. Ved flere af målingerne  er tonerne tydeligst ved vindhastigheder under 6 m/s.

Ved én af de tre naboer er der konstateret forekomst af tydelig amplitudemodulation (hurtige niveaumæssige variationer af støjen).

Vi forventer at resultaterne af de to resterende projekter foreligger inden jul.

Du finder rapporten her: Støjmålinger hos naboer til vindmøller i Nollund, Miljøprojekt nr. 1966, 2017