Dispensation fra lukkeperioden for udbringning af fast gødning på lerjord frem til 30. november 2017

24-11-2017
Landbrug

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt dispensation fra lukkeperioden i husdyrgødningsbekendtgørelsen for fast husdyrgødning og fast affald på lerjord med jordklassificering JB 5-11 i perioden 24. november til 30. november 2017.

Lukkeperioden i husdyrgødningsbekendtgørelsen

Miljø- og Fødevareministeriet modtog den 14. november 2017 en anmodning fra Landbrug & Fødevarer om dispensation fra lukkeperioden for fast husdyrgødning og fast affald. Dispensationsanmodningen er begrundet med den våde sommer og sensommer, der giver vanskelige vilkår for efterårsarbejdet i markerne.

Reglerne om den såkaldte lukkeperiode for udbringning af fast husdyrgødning og fast affald fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 31, stk. 4 (bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.). Ifølge bestemmelsen må der i perioden fra 15. november til 1. februar ikke udbringes bl.a. fast husdyrgødning og fast affald.

Meddelelse af dispensation

Miljø- og Fødevareministeriet har vurderet, at udbringning af fast husdyrgødning og fast affald på lerjord frem til den 30. november 2017 kan ske uden at få væsentlig indvirkning på miljøet. Dispensationen omfatter alene udbringning af fast husdyrgødning og fast affald i lerjordsområder med jordklassificering JB 5-11 i perioden 24. november til 30. november 2017. På sandjord vurderes det mest hensigtsmæssigt, at udbringning af fast husdyrgødning og fast affald udsættes til efter den 1. februar. Jordklassificering skal ske i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 43.

En udnyttelse af dispensationen forudsætter, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 32, at den faste gødning kan udbringes forsvarligt og nedbringes efter reglerne. En udskydelse af fristen for udbringning må derfor ikke føre til udbringning af gødning på frossen jord, eller på jord, hvor der er risiko for tab på grund af overfladeafstrømning, og gødningen må kun udbringes i situationer, hvor den kan nedbringes inden 4 timer. Derudover er udbringning af husdyrgødning ikke tilladt på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord.

Screening efter miljøvurderingsloven

Husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelse om lukkeperiode for udbringning af fast husdyrgødning og fast affald indgår i den danske implementering af nitratdirektivet. Dermed fremgår en henvisning til bestemmelsen af nitrathandlingsprogrammet. Nitrathandlingsprogrammet er omfattet af miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

Da Miljø- og Fødevareministeriet har vurderet, at dispensation fra lukkeperioden for fast gødning alene udgør en mindre ændring af nitrathandlingsprogrammet, jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 1, har ministeriet foretaget en screening af, om meddelelse af dispensationen kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 10.

Miljø- og Fødevareministeriets screeningsafgørelse om, at dispensationen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, kan ses her http://mfvm.dk/ministeriet/annonceringer/.