Vandråd skal igen lave virkelighedstjek

03-03-2017
Vandmiljø

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen beder nu kommunerne oprette nye vandråd. De skal bistå i arbejdet med anden generation af vandområdeplanerne, der skal sikre god miljøtilstand og effektiv afvanding.

Grønne organisationer, sportsfiskere og landboforeninger er nogle de interessenter, som snart kan sætte sig sammen i nye vandråd.

I dag har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen bedt kommunerne om at nedsætte vandråd, som skal hjælpe med at gennemgå og kommentere dele af anden generation af vandområdeplanerne. Vandrådene skal nedsættes inden den 20. april 2017.

- Det har været en stor succes at inddrage vandrådene i arbejdet med udarbejdelse af forslag til vandområdeplanernes indsatsprogram i 2014. Derfor følger vi, som aftalt i Fødevare- og landbrugspakken, op med nye vandråd, som nu skal være med til at kvalificere afgrænsningen og udpegningen af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021 , siger Esben Lunde Larsen.

Foreninger og organisationer, som har interesse i vandløbene kan henvende sig til kommunen, hvis de ønsker at deltage i et vandråd. Herefter aftaler kommunerne, hvem der skal være sekretariatet for hvert vandråd, der knytter sig til de 23 hovedvandoplande. Som hovedregel, vil der være ét vandråd per hovedopland.

- Det er et meget stort arbejde at lave vandområdeplaner, og det er et sundt princip, at vi nu sender planerne ud til dem, som færdes i og langs vandløbene til et slags virkelighedstjek. Vandrådene skal sammensættes, så der er en balance mellem beskytter og benytter af vandløbene, så vi på den måde sikrer balance i de endelige planer , siger Esben Lunde Larsen.

Tre opgaver
De nye vandråds første obligatoriske opgave bliver at foretage en kvalificering af afgrænsningen af vandløb, som skal indgå i vandområdeplanerne. De skal med andre ord tjekke, om vandløbene lever op til de faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat.

Vandrådenes anden obligatoriske opgave bliver at hjælpe med at udpege stærkt modificerede eller kunstige vandløb.

Vandrådene har derudover som en tredje og frivillig opgave mulighed for at kommentere på videreførte indsatser fra de første vandområdeplaner.

Der kan højst sidde 20 medlemmer i hvert vandråd, og de skal via deres sekretariatskommune indsende deres kommentarer og forslag til justeringer senest ved udgangen af december i år.