Om fejl i EU’s arbejdspapirer om nitrat i grundvand

31-03-2017
Landbrug Vandmiljø

”Effektivt Landbrug” har d. 31.3. bragt flere artikler om Miljøstyrelsens håndtering af fejl og misforståelser som er fundet i dokumenter udarbejdet af EU-Kommissionen. I disse dokumenter har EU kommissionen lavet egne sammenstillinger, analyser og beskrivelser af de tal og oplysninger, der findes i de danske officielle artikel 10-rapporter under nitratdirektivet.

Miljøstyrelsen gjorde i 2010 EU-Kommissionen opmærksom på fejl i EU-Kommissionens bearbejdning af data, hvilket efter længere dialog fik EU-Kommissionen til at rette deres artikel 11-rapport fra 2010, så Danmark ikke fremgik af rapporten som en medlemsstat med stigende udvikling i nitratkoncentrationen i det danske grundvandsovervågningsnet.

Desuden har Miljøstyrelsen i 2013 gjort EU-Kommissionen opmærksom på inkonsistens imellem et udkast til arbejdspapir fra EU-Kommissionen om nitratdirektivet og de danske artikel 10-afrapporteringer.

I de seneste artikel 10-rapporter fra Danmark fremgår, at der har været en faldende  nitratkoncentration i målingerne fra det danske grundvandsovervågningsnet.

I et arbejdspapir (s.k. Commission Staff Working) fra EU-Kommissionen fra 2013 fremgår det imidlertid, at der skulle være en udvikling i retning af stigende nitratkoncentration i målingerne fra det danske grundvands-overvågningsnet. Dette er forkert og må bero på fejlagtig håndtering af data fra Kommissionens side. Dette er ikke et retvisende billede af udviklingen, idet de danske afrapporteringer efter nitratdirektivet tværtimod viser en udvikling med faldende nitratkoncentration i de målinger fra grundvandsovervågningsprogrammet, der kan sammenlignes over tid.

Miljøstyrelsen gjorde i 2013 Kommissionen opmærksom på fejlene i udkastet til arbejdspapir og anmodede om at de blev rettet.  Kommissionen tilkendegav at de havde taget vores anmodning ad notam.

Vi er desværre først i marts 2017 blevet opmærksomme på, at Kommissionen beklageligvis ikke har rettet de påpegede fejl i den endelige udgave af deres arbejdsdokument fra 2013.

Miljøstyrelsen vil derfor igen bede EU-Kommissionen om at berigtige de fejl, der er i EU-Kommissionens arbejdspapir fra 2013.

Efter nitratdirektivets artikel 10 skal medlemsstater forelægge EU-Kommissionen en rapport om gennemførelsen af direktivet hvert fjerde år. På baggrund af medlemsstaternes rapporter efter nitratdirektivets artikel 10, udarbejder EU-Kommissionen en rapport efter nitratdirektivets artikel 11, der sammenfatter gennemførelsen af nitratdirektivet i alle EU-medlemslande.

De seneste danske rapporter efter nitratdirektivets artikel 10, der er sendt til EU-Kommissionen er fra henholdsvis 2016 (afrapportering for perioden 2012-2015), 2013 (afrapportering for perioden 2008-2011) og 2009 (afrapportering for perioden 2004-2007).

Af disse rapporter fremgår, at der har været en faldende udvikling i andelen af sammenlignelige måleindtag i det danske grundvandsovervågningsprogram, hvor de gennemsnitlige koncentrationsværdier overstiger 50 milligram nitrat pr. liter. Dvs. en udvikling, der angiver, at Danmark er på rette vej i forhold til nitratdirektivets formål om at nedbringe og forebygge vandforurening forårsaget eller fremkaldt af nitrater, der stammer fra landbrug.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at ovenfornævnte inkonsistens i EU-Kommissionens arbejdspapir fra 2013  ikke har givet anledning til en anderledes regulering af dansk landbrug.  EU-Kommissionen har heller ikke rejst formel kritik af den danske gennemførelse af nitratdirektivet for så vidt angår grundvand i de seneste år. 

Miljøstyrelsen er i øvrigt i dialog med EU-Kommissionen med henblik på at undgå fejl i databehandlingen i forbindelse med EU-Kommissionens kommende artikel 11-rapport, der vil omfatte de oplysninger om perioden 2012-2015, som Danmark har afgivet til EU-Kommissionen i den danske artikel 10-rapport fra september 2016.