Nye EU regler om oplysninger til giftinformationscentre (CLP bilag VIII) offentliggjort

27-03-2017
Kemikalier

Ny tilpasning til CLP-forordningen ensretter de informationskrav, som leverandører af visse farlige kemiske blandinger skal indgive til giftinformationscentrene i EU.

CLP-forordningens artikel 45 angiver, at leverandører af kemiske blandinger, der er klassificeret som sundhedsfarlige eller for fysiske farer, skal indsende oplysninger om sammensætningen til de ”udpegede organer” i de enkelte medlemslande. Oplysningerne bruges af sundhedspersonale i forbindelse med forgiftningstilfælde. I Danmark er det Produktregisteret eller Miljøstyrelsen, der modtager oplysningerne til brug for Giftlinjens arbejde.

Det nye bilag VIII til CLP forordningen beskriver de informationer, som importører og downstream brugere skal indlevere, og angiver det elektroniske format (XML format), som skal anvendes. Kemikalieagenturet (ECHA) er ved at færdiggøre de IT værktøjer, som virksomhederne skal/kan anvende til at indlevere oplysninger.

De nye regler træder i trinvist i kraft afhængig af anvendelsen af de kemiske blandinger

  • Fra 1. januar 2020 skal harmoniserede oplysninger indsendes for blandinger, der sælges til forbrugere
  • Fra 1. januar 2021 skal harmoniserede oplysninger indsendes for blandinger, der sælges til professionel brug
  • Fra 1. januar 2024 skal harmoniserede oplysninger indsendes for blandinger, der sælges til industriel brug

Eksisterende anmeldelser, der er indsendt til Produktregisteret eller Miljøstyrelsen før 1. januar 2020 (og til registre i andre EU lande), er dog fortsat gyldige frem til 1. januar 2025, hvis der ikke foretages ændringer i sammensætning osv., som kræver opdatering af anmeldelsen inden da.

Når de harmoniserede regler træder i kraft vil det i Danmark udelukkende være Produktregisteret, der skal modtage sammensætningsoplysninger for de relevante kemiske blandinger, uanset om de er til erhvervsmæssig eller privat brug.

Se CLP bilag VIII (EU nr. 2017/542) her

Se også Miljøstyrelsens hjemmeside om Oplysninger til brug ved forgiftning