Ny plan for tilsyn med import og eksport af affald

30-03-2017

En ny plan for tilsyn med import og eksport af affald skal sikre, at affald behandles korrekt af godkendte affaldsvirksomheder

Miljøstyrelsen har udarbejdet en ny plan for tilsyn med import og eksport af affald for at sikre, at affald behandles korrekt af godkendte virksomheder og i overensstemmelse med affaldshierarkiet.

Planen beskriver, hvordan og på hvilken baggrund, Miljøstyrelsen fremover vil udfolde sin tilsynsopgave, herunder formålet med tilsynsarbejdet, det geografiske område, som tilsynsplanen dækker, det retslige grundlag for tilsynsarbejdet, organiseringen og samarbejdet omkring tilsynsarbejdet, samt vision og strategi for tilsynsarbejdet, de fremadrettede indsatser og konkrete mål for arbejdet.

Dette inkluderer:

  • At føre tilsyn med, om klassificeringen af affaldet er korrekt.

  • At understøtte lovlige grænseoverskridende transporter og reelle konkurrencevilkår for lovlydige virksomheder.

  • At sikre at aktørerne forstår og overholder reglerne i form af dialog og støtte til aktørerne.

  • At vigtige ressourcer udnyttes bedst muligt. 

Hvor fører vi tilsyn?

Miljøstyrelsen fører administrative og fysiske kontroller med import, eksport og transit af affald i hele Danmark. Disse kontroller finder sted i tæt samarbejde med de implicerede myndigheder, det vil sige kommunerne, politiet og SKAT.

I planen er nedenstående vision og strategimål beskrevet, herunder indsatserne og de konkrete mål, som gennemføres på baggrund af løbende samarbejde og dialog med de væsentligste aktører.

Miljøstyrelsen arbejder efter en vision om:

  • ”at skabe fuld regelefterlevelse på affaldstransportområdet gennem vejledning og dialog med affaldsaktører og myndigheder og gennem effektive, målrettede og mere risikobaserede tilsyn af branchen.”

  • For at arbejde hen imod opfyldelsen af denne vision, har Miljøstyrelsen opstillet følgende overordnede og strategiske mål:

  • Vi vil udvikle data- og vidensgrundlaget for planlægningen af tilsyn for at skabe prioriterede og mere effektive tilsyn.
  • Vi vil udvikle samarbejdet og koordineringen med andre myndigheder og interne enheder for at kunne gennemføre mere målrettede tilsyn og for at effektivisere den samlede tilsynsindsats.
  • Vi vil udvikle informationen til - og dialogen med - affaldsaktørerne for at sikre bedre efterlevelse af reglerne for import og eksport af affald.

Med den nye plan opfylder Danmark kravet i EU-forordning nr. 660/2014 om plan for tilsyn af affaldstransport.

Plan for tilsyn og håndhævelse