Ny kvægundtagelse på plads

30-03-2017
Landbrug

Efter mødet i Nitratkomitéen den 29. marts 2017 bliver den danske kvægundtagelse nu fornyet. Det betyder, at kvægbrugene fortsat kan udbringe husdyrgødning svarende til 230 kg kvælstof fra husdyrgødning pr. ha. Læs mere om de nye betingelser her.

De danske konventionelle kvægbrug må fortsætte med at bruge kvægundtagelsen, der giver lov til at bringe en større mængde husdyrgødning ud på markerne end EU's nitratdirektiv ellers tillader. Kvægbrug, der ønsker at gøre brug af den fornyede undtagelse, må dermed fortsat udbringe op til 230 kg kvælstof fra husdyrgødning pr. hektar udspredningsareal i stedet for en grænse på 170 kg pr. hektar.

En del landmænd har allerede markeret i Tast-selv, at de ønsker at benytte kvægundtagelsen for planperioden 2016-2017. Disse kvægbrugere skal være opmærksomme på, at der gælder nye betingelser for undtagelsen. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen vil informere yderligere, herunder om de nye betingelser for anvendelse af kvægundtagelsen på deres hjemmeside.

Nye betingelser

I den nye kvægundtagelse gælder blandt andet følgende betingelser:
For kvægbrugere, der også bruger undtagelsen i dag betyder det, at andelen af arealer med græs, græsefterafgrøder, foderroer og græsudlæg skal øges fra 70 til 80 % af udspredningsarealet. Derudover kommer der en ny bestemmelse om, at der efter ompløjning af græsmarker skal sås en afgrøde med et højt kvælstofoptag og en lang vækstsæson snarest muligt og senest tre uger efter ompløjningen.

Kravet om 80 % af udspredningsarealet med græs, græsefterafgrøder, foderroer og græsudlæg skal være opfyldt i efterår/vinter 2017/2018, nærmere bestemt fra 1. august 2017.

Flere kvægbrugere vil få kontrolbesøg, da EU-Kommissionen har stillet krav om, at antallet af kontroller skal øges fra fem til syv procent af undtagelsesbrugene.

Miljøstyrelsen og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen forventer, at mange kvægbrugere ønsker at opfylde det øgede krav til andel af udspredningsareal med afgrøder med højt kvælstofoptag og lang vækstsæson ved at etablere græsefterafgrøder som græsudlæg i byg og majs i foråret 2017. Derfor melder Miljøstyrelsen og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen ud om den fornyede kvægundtagelse allerede nu.

Vi gør for en god ordens skyld opmærksom på, at der snarest udstedes en ændring til husdyrgødningsbekendtgørelsen med de ændrede betingelser. Dette forventes at ske efter påske. Forud herfor gennemføres en meget kort høring af udkastet til ændring af bekendtgørelsen.

Den nye undtagelse gælder til udgangen af 2018.