Muslingeopdræt kan reducere miljøbelastningen fra havbrug ved at fjerne næringsstoffer fra havet. Miljøkravene ved etablering af havbrug fastholdes

10-03-2017
Akvakultur

På baggrund af mediernes aktuelle omtale af havbrug, præciserer Miljøstyrelsen her reglerne for miljøgodkendelse, for at undgå misforståelser omkring etablering af kommende havbrug.

Muslinger lever af plankton, som optager næringsstoffer.

Regeringens lovforslag L111 om kompenserende marine virkemidler giver havbrug mulighed for at udlede ekstra næringsstoffer mod at oprette kompenserende muslingeopdræt.

Med forslaget sikrer regeringen, at der kan ske vækst i akvakultursektoren samtidig med, at alle krav til miljøvurdering og godkendelse fastholdes.

DTU Aqua og Aarhus Universitet har med forsøg i Skive Fjord dokumenteret effektiviteten og omkostningerne i forbindelse med muslingeopdræt. Lignende forsøg er lavet i vores nabolande.

Desuden er der lavet forsøg med muslingeopdræt i Storebælt (af Syddansk Universitet) og ved Horsens Fjord for at se, om muslingefarme i stor skala er mulige i Danmark. Disse forsøg har vist, at der i flere kystnære områder er et potentiale for muslingeopdræt, men effekten vil variere fra område til område, afhængigt af muslingernes vækstpotentiale.

Sådan virker muslinger

Muslinger fjerner kvælstof fra havet, fordi de lever af plantonalger. Planktonalger optager næringsstoffer som f.eks. kvælstof og fosfor, når de vokser. Når man høster muslinger fra muslingefarme, fjerner man derfor næringsstoffer fra havet.

Ethvert havbrug skal miljøgodkendes

Siden regeringens lovforslag L111 blev fremsat er det i pressen blevet debatteret, om havbrug nu kan oprettes under hensyntagen til miljøet. Det er vigtigt at slå fast, at alle nye havbrug fortsat skal have miljøgodkendelse, og at de er underlagt VVM-reglerne. Dvs. at miljøpåvirkningen fra hvert enkelt havbrug vil blive konkret vurderet og VVM-screenet i ansøgningsfasen, inden der evt. gives miljøgodkendelse og tilladelse til placering. Desuden skal etableringen af havbrug ske inden for rammerne af det miljømæssige råderum i området. Sådan er processen også i dag.

Dermed er det ikke givet, hvor mange nye havbrug, der vil blive etableret med kompensationsopdræt. Det kommer an på hvor mange ansøgninger, der kommer, hvor nye havbrug ønskes placeret, og om de kan opnå en miljøgodkendelse.

Miljøstyrelsen fører tilsyn med nye havbrug

Når man ansøger om et havbrug tilknyttet kompensationsopdræt af muslinger vil godkendelsesmyndigheden vurdere, hvor mange næringsstoffer, der er behov for at fjerne af hensyn til beskyttelsen af vandmiljøet. Det afhænger bl.a. af havbrugets størrelse og beliggenhed. Det er ansøger, som skal dokumentere vækstpotentialet for muslinger i området og hvor mange muslinger, der skal produceres for at fjerne den pågældende mængde næringsstoffer.

Miljøstyrelsen er godkendelses- og dermed også tilsynsmyndighed for havbrug, som ligger mere end en sømil fra kysten. Miljøstyrelsen skal således føre tilsyn med og kontrollere, at den nødvendige mængde næringsstoffer faktisk bliver fjernet som forudsat i miljøgodkendelsen. Hvis et havbrug ikke overholder miljøgodkendelsens vilkår om fjernelse af en bestemt mængde næringsstoffer, er det Miljøstyrelsens opgave at gribe ind over for havbruget i forbindelse med myndighedens tilsyn med havbruget.