Rensningsanlæg fjerner langt det meste mikroplast fra spildevand

14-03-2017
Kemikalier Affald

Velfungerende renseanlæg i Danmark fjerner normalt langt størstedelen af den mikroplast, som man kan måle i spildevand. Det viser en ny undersøgelse af rensningsanlægs betydning for udledning af mikroplast til miljøet. Der er dog stadig et betydeligt antal partikler i spildevandet efter rensning.

Mikroplast er plastpartikler/små plaststykker fra 1 til 5000 µm. Det er en udfordring at analysere mikroplastpartikler i spildevand og slam, og selvom en af de nyeste analysemetoder er blevet anvendt, har det alligevel kun været muligt at måle på partikler der er større end 20 mikrometer (µm).

Undersøgelsen har haft fokus på, hvilken rolle renseanlæggene spiller i forhold til den samlede forurening med mikroplast i vandmiljøet. Derfor har den set på hvilke mængder og hvilke former for mikroplast, der under normale driftsforhold passerer igennem renseanlæggene, og hvor meget der ender i spildevandsslam, og hvad der sker med mikroplasten. Ifølge en tidligere kortlægning fra Miljøstyrelsen kommer ca. 60 % af den mikroplast der udledes til havmiljøet fra bildæk. Den nye undersøgelse afklarer ikke hvor stor betydning bildæk har for forureningen med mikroplast. Det skyldes at partiklerne fra bildæk primært ender i fx afløb fra veje og således ikke i spildevandet. Desuden er de partikler fra bildæk der evt. er i spildevand så små, at de ikke kan måles med den målemetode som er anvendt i projektet.

Der blev i undersøgelsen lavet et begrænset antal målinger i rensningsanlæggenes indløb og udløb samt i det slam, som dannes som en del af rensningen. Da slam bliver brugt på landbrugsjord som gødning, er der også lavet et begrænset antal analyser af jord, som er blevet behandlet med slam og til sammenligning også i jord, hvor der ikke er brugt slam som gødning. Resultatet viser, at indholdet af mikroplast i landbrugsjord var meget lavt (0,0001-0,001 % af jordens vægt), og at der ikke kunne påvises mere mikroplast i jord gødet med slam end i jord, der ikke var gødet med slam.

Der kan ikke drages endelige konklusioner ud fra det begrænsede antal prøver af spildevand, slam og landbrugsjord, som er analyseret i undersøgelsen. Fx er der ikke udtaget prøver under voldsom regn eller andre ikke-optimale driftsforhold på renseanlæggene.

Denne rapport er en del af Miljøstyrelsens mikroplast-indsats, som blev sat i gang i 2015, hvor man for første gang nogensinde lavede en opgørelse af udledning af mikroplast i Danmark . Resultaterne i de to rapporter er vigtige input til Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med mikroplast.

> Læs den nye rapport "Microplastic in Danish wastewater - Sources, occurrences and fate" .

Yderligere oplysninger:

Miljøstyrelsen Kemikalier

Flemming Ingerslev, tlf. 72 54 45 20, e-mail: Obfuscated Email

Finn Pedersen, tlf. 72 54 45 35, e-mail: Obfuscated Email