Golgi ApS får tilladelse til fremstilling af Aquaporin Z

21-03-2017
Genteknologi

Miljøstyrelsen har godkendt produktionslokale og brug af genetisk modificerede Escherichia coli BL21 til fremstilling af Aquaporin Z på Golgi ApS, 2800 Kgs. Lyngby.

Tilladelsen er tidsbegrænset til den 21. marts 2025.

Se afgørelsen her.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af blandt andet enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klage skal indgives via Klageportalen, som der findes et link til på forsiden af www.nmkn.dk .

Klagen skal være indgivet senest den 18. april 2017.

Virksomheden kan under iagttagelse af de fastsatte vilkår udnytte godkendelsen fra datoen for afgørelsen.