Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer trådt i kraft

20-03-2017

Miljø- og Fødevareministeren har nu vedtaget bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer nr. 246 af 15. marts 2017 med ikrafttrædelsesdato i dag mandag d. 20 marts 2017.

De gældende områdeudpegninger kan ses på MiljøGIS, og vil snarest blive opdateret på Danmarks Miljøportal. Miljøstyrelsen vil orientere via Grundvandskortlægningens hjemmeside, når opdateringen af Danmarks Miljøportal er afsluttet.

Bekendtgørelsen kan findes på retsinformation.

Sammenfattende redegørelse inkl. klagevejledning samt miljørapport og høringsnotat kan ses på høringsportalen.

Miljøstyrelse vil desuden gøre opmærksom på, at kapitel 7 i vejledning om indsatsplaner er godkendt. Kapitlet omhandler indsatsen over for sprøjtemidler i indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI). Vejledningen kan ses her.