Mere om fejl i forhold til EU’s arbejdsdokument om nitrat i overvåget grundvand

26-05-2017
Landbrug Natur Vandmiljø

Effektivt landbrug har d. 24. maj 2017 bragt flere artikler om fejl i data sendt til EU-Kommissionen vedrørende grundvandsovervågningen i perioden 2008-2011 og den måde EU-kommissionen præsenterer disse tal i et arbejdsdokument (et såkaldt Commission Staff Working Document) udarbejdet af EU-Kommissionen i 2013

Uanset fejlene i relation til EU-Kommissionens arbejdspapir, har de korrekte tal hele tiden, også i 2013, fremgået af Danmarks officielle rapport. Kommissionens aktuelle opfattelse af udviklingen i nitratforekomster i det overvågede grundvand er, at der er en stabil trend, og Kommissionen stiller ikke spørgsmål ved de officielle danske indrapporteringer.

De tal og figurer som EU-kommissionen nåede frem til i arbejdsdokumentet fra 2013 afviger betydeligt fra de fremsendte officielle danske rapporter under nitratdirektivet. Dette har givet anledning til en lang række spørgsmål, som styrelsen bl.a. tidligere har kommenteret på i en nyhed fra 31. marts. 

Effektivt Landbrug sammenholder i flere artikler d. 24. maj bl.a. styrelsens tidligere nyhed fra 31.marts med oplysninger der er fremkommet efter 31. marts som følge af styrelsens arbejde med at følge op på uoverensstemmelserne mellem de danske rapporter og EU’s arbejdspapir. 

Siden d. 31. marts har vi i samarbejde med GEUS og EU-Kommissionen undersøgt de data der ligger bag EU-Kommissionens arbejdsdokument fra 2013. Papiret indeholder bl.a. en figur der tilsyneladende – og fejlagtigt - viser en stigning i den nitratpåvirkede del af det overvågede danske grundvand på 228 %.  

Arbejdet har indtil videre ført til følgende konklusioner: 

  • Den figur i EU-Kommissionens 2013 arbejdsdokument fra 2013, der tilsyneladende viser en stigning på 228 %, er ikke udtryk for EU-Kommissionens opfattelse af en udvikling i det danske grundvand. EU-Kommissionen har i de drøftelser vi har haft, oplyst, at de tre søjler i figuren, hver repræsenterer forskellige perioder, der ikke kan sammenlignes direkte, og at figuren dermed ikke kan vise en udvikling.

  • EU-kommissionen baserede egne beregninger i deres arbejdspapir på danske rådata som blev fremsendt som supplement til de officielle danske rapporter. Det har vist sig, at der var fejl og mangler i disse rådata fra GEUS, som Miljøstyrelsen indsendte. Dels var datasættet for perioden 2008-2011 ufuldstændigt på grund af en teknisk misforståelse af indrapporteringsformatet, dels var der en fortegnsfejl i et datasæt og en forveksling af længde- og breddegrader på nogle geografiske koordinater.

  • Forskellen mellem gennemsnitsværdierne i det oprindeligt fremsendte ufuldstændige rådatasæt og værdien i den officielle danske rapport efter nitratdirektivets artikel 10 er på få procentpoint. Hovedårsagen til den tilsyneladende stigning på 228 % i arbejdsdokumentet fra 2013 er, at data for afrapporteringsperioden for 2000-2003 er indrapporteret i en helt anden form end data for de efterfølgende perioder. Dette giver et misvisende grundlag for at sammenligne data fra de forskellige perioder.

Styrelsen har leveret opdaterede datafiler til EU-Kommissionen, så de nu har et fuldstændigt datasæt for perioden 2008-2011, til brug for deres udkast til det opdaterede datablad om medlemsstaternes gennemførelse af nitratdirektivet for den seneste afrapporteringsperiode. De tekniske fejl i datafilerne har ingen betydning for reguleringen af danske landbrugsbedrifter.

Miljøstyrelsen forfølger naturligvis denne sag for at imødegå, at der sker gentagelser af tekniske fejl eller ufuldstændigheder i de rådatasæt, der supplerer vores afrapporteringer til EU-Kommissionen fremadrettet.