Kommunernes administration af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

10-05-2017

Den politiske aftale om pesticidstrategi forventes at ændre den juridiske status af BNBO.

I dag er det kommunerne , der er myndighed for BNBO. Det vil sige , at kommunerne kan afgrænse BNBO og meddele påbud eller forbud indenfor afgrænsningen for at beskytte drikkevandsforsyningen. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (nu Miljøstyrelsen) har i 2015 og 16 beregnet de BNBO, der ikke allerede var beregnet. Disse BNBO er sendt til de respektive kommuner, og det er kommunen som myndighed , der skal afgøre , om BNBO skal anvendes. Det har den følge, at Miljøstyrelsen ikke lægger styrelsens afgrænsning af BNBO op på Danmarks Miljøportal (DMP), men i stedet gør dem tilgængelige på MiljøGIS, hvor kommunerne kan hente dem med henblik på u pload til DMP.

Med den politiske aftale om pesticidstrategien lægges der op til, at BNBO, efter en ændring af vandforsyningsloven, skal udpeges i bekendtgørelse på lige fod med OSD, NFI, indvindingsoplande m.m.. Det vil stadig være kommunerne, der skal meddele eventuelle påbud eller forbud. Ændringen forventes at kunne træde i kraft 1. januar 2018. Inden da skal Miljøstyrelsen sikre, at de BNBO, der er udarbejdet af kommunerne, er i overensstemmelse med BNBO-vejledningen, så de kan udpeges i bekendtgørelse i løbet af 2018.

Læs notat om den juridiske status af BNBO.