Klimaværktøj skaber bedre sikring mod oversvømmelser

02-05-2017
Klimatilpasning

Nu kan kommuner, borgere og virksomheder langt nemmere se, hvor havvandet vil stige i Danmark. Det sker med det forbedrede klimatilpasningsværktøj ”Havvand på land.”

Computerbillede: Værktøjet viser, hvordan en given vandstand udbreder sig i terrænet.

Vil mit hus blive oversvømmet, når havene omkring Danmark stiger? Hvilke bydele og landområder er mest udsatte? Hvor vil havvandet i det hele taget påvirke os mest i fremtiden?

Klimaforandringerne betyder, at der fremover vil være flere ekstreme vejrhændelser i form af oversvømmelser fra hav, storme og regnskyl. Hvis der ikke foretages foranstaltninger, vil risikoen for oversvømmelser øges.

Med nye data fra Danmarks hydrologiske højdemodel er værktøjet ”Havvand på Land” blevet forbedret og kan mere detaljeret end tidligere visualisere, hvor havvandet vil trænge ind afhængig af vandstanden i havet. Værktøjet kan anvendes til at identificere hvilke områder, der potentielt er i fare for oversvømmelse.

I kommunerne kan værktøjet anvendes til vurdering af klimatilpasningstiltag i forbindelse med planlægning af anlægs- og byggeprojekter eller til risikokortlægninger med henblik på at sikre bygningsmasse, infrastruktur, kulturværdier mv. mod oversvømmelse. Beredskabet kan anvende værktøjet i deres arbejde med at forebygge oversvømmelser i forbindelse med ekstreme vejrsituationer.

Selvom værktøjet, ”Havvand på land” primært retter sig mod kommunale planlæggere, kan almindelige borgere også bruge det. De skal blot zoome ind på kortet, så kan de se konsekvenserne af den stigende vandstand i deres lokalområde.

De nye data fra Danmarks hydrologiske højdemodel er udviklet i regi af Grunddataprogrammet, som et samarbejde mellem Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Se værktøjet på portalen  www.klimatilpasning.dk  

Fakta:

Havvand på Land angiver arealer, der teoretisk kan oversvømmes af havvand ved en given vandstand. Disse arealer har i 3D modellen en åben forbindelse til havet, og arealets højde ligger samtidig under den givne havvandstand. I kortet tages der ikke højde for størrelsen af åbningen ud mod havet. Dermed giver kortet ikke information om, hvor lang tid der går, før arealet vil blive oversvømmet efter, at den givne havvandstand er nået.

De nye hydrologiske højdemodeller bygger på væsentlige forbedringer af grunddata: De er baseret på en meget mere detaljeret og nøjagtig Danmarks Højdemodel fra 2015, nye oplysninger om hvor der skal tilpasses/slettes i højdemodellen for, at vandet kan flyde frit samt et nyt nationalt datasæt for vandløb og søer, som blev ajourført i løbet af 2016.

(Billedtekst: Værktøjet viser, hvordan en given vandstand udbreder sig i terrænet. Der gives også information om ved hvilken vandstand et punkt vil blive oversvømmet, samt hvor meget vand der vil stå ved den givne vandstand.)