Høring af 6 bekendtgørelser som led i ny husdyrregulering

05-05-2017
Landbrug

Ny ramme for godkendelser og tilladelser og generel regulering af arealer

Miljøstyrelsen har sendt udkast til ændring af 6 bekendtgørelser i høring. Bekendtgørelserne vil sammen med husdyrbrugloven og de allerede gennemførte ændringer af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og husdyrgødningsbekendtgørelsen skabe kortere sagsbehandlingstider og større fleksibilitet i produktionen for den enkelte landmand.

Bekendtgørelsesændringerne følger dermed op på dele af Aftale om Fødevare- og landbrugspakken fra december 2015, der blev indgået sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen indeholder anlægsregulering af husdyrbrug, der er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a og 16 b. Anlægsreguleringen udmønter dele af lovændringen, hvorefter reguleringen bygges op om stipladsmodellen, hvor produktionsrammen i den enkelte godkendelse eller tilladelse vil blive udtrykt i m 2  produktionsareal i stedet for et maksimalt antal dyr m.v. Bekendtgørelsen indeholder endvidere regler om anmeldeordninger, som indebærer, at husdyrbrug i nærmere bestemt omfang kan udvides og ændres uden krav om fornyet godkendelse eller tilladelse. Den arealregulering, der tidligere indgik i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, er ophævet den 2. marts 2017 samtidig med, at dele af den ændrede husdyrbruglov trådte i kraft.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen indeholder en generel arealregulering af udbringningsarealer for husdyrgødning. Bekendtgørelsen regulerer bl.a. ammoniakemission fra udbringning af husdyrgødning, begrænsning af fosfortab til vandmiljøet, regler om affald til jordbrugsformål for så vidt angår tilførsel af næringsstoffer, udbringning af svinegylle fra smågrise behandlet med receptpligtig zink samt mindre ændringer, justeringer og præciseringer som konsekvens af ny husdyranlægsregulering. Reglerne om affald til jordbrugsformål flyttes over fra slambekendtgørelsen .

Miljøaktivitetsbekendtgørelsen foreslås ændret for bl.a. at præcisere afgrænsningen af anvendelsesområdet i forhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Tilsynsbekendtgørelsen regulerer bl.a. tilsynet med husdyrbrug inkl. de godkendte eller tilladte arealer til udbringning af husdyrgødning. Bekendtgørelsen foreslås ændret som konsekvens af, at anlægsreguleringen og arealregulering er adskilt med ny husdyrregulering, og som konsekvens af, at reguleringen ikke længere er baseret på antal dyreenheder, men overgår til en regulering baseret på produktionsarealets størrelse. Det foreslås, at der ikke fremadrettet føres regelmæssigt tilsyn (dvs. basistilsyn og prioriteret tilsyn) med udbringningsarealer for husdyrgødning, men at tilsynet ændres til dels et reaktivt tilsyn, dels et 6 årigt tilsyn hvor reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 5 om opbevaring af fast husdyrgødning og bundfald påses overholdt.

Brugerbetalingsbekendtgørelsen giver tilsyns- og godkendelsesmyndigheden hjemmel til at opkræve brugerbetaling i forbindelse med godkendelses-, tilladelses- og tilsynsarbejde med husdyrbrug m.v. Den foreslås ændret således, at anvendelsesområdet fremover dækker ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold og de arealer, som er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Se høringsmateriale og afgiv høringsvar

Forslag til de nye og ændrede bekendtgørelser er i høring frem til den 1. juni 2017 kl. 12.00 . Høringsmaterialet kan findes på Høringsportalen .