BAT-konklusion for husdyrbrug vedtaget

05-05-2017
Landbrug

BAT-konklusionerne for intensivt opdræt af fjerkræ eller svin blev publiceret i EU-tidende d. 21. februar 2017. Det er Miljøstyrelsens umiddelbare vurdering, at kravene i BAT-konklusionerne i meget vid udstrækning allerede er indeholdt i den gældende regulering.

undefined Kommende ændringer 1. august 2017

Miljøstyrelsen har dog iværksat en nærmere analyse af BAT-konklusionerne, der forventes tilendebragt, således at BAT-konklusionerne i videst muligt omfang vil indgå i den kommende ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der udmønter den nye husdyrregulering pr. 1. august 2017. Der er dog tale om gennemgang af meget omfattende baggrundsmateriale (de såkaldte BREF-dokumenter), så det er muligt, at implementeringen af konklusionerne ikke kan lægges endeligt fast på dette tidspunkt. I givet fald vil udmøntningen blive lagt endeligt fast ved en senere ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Ændringer indført 2. marts 2017

Det bemærkes, at der med den ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der er trådt i kraft d. 2. marts 2017 (bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug) er etableret en ny model for implementering af BAT-konklusioner vedr. husdyrbrug. Tidligere har bekendtgørelsen indeholdt en model, der indebar, at kommunerne skulle lægge BAT-konklusionerne til grund for arbejdet med fastlæggelse af bedste tilgængelige teknik fra tidspunktet, hvor konklusionerne er vedtaget og efterfølgende offentliggjort i EU-Tidende. I tiden indtil dette er sket, har kommunerne skullet anvende BAT-standardvilkårene og eksisterende BAT-referencedokumenter.

Med bekendtgørelse nr. 211 er denne model ændret. Det fremgår herefter af § 15, stk. 2, at Miljøstyrelsen fastsætter regler om anvendelse af konklusionerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen efter offentliggørelse af BAT-konklusionerne. Indtil dette er sket, skal kommunerne dog som hidtil lægge BAT-standardvilkår og eksisterende BAT-referencedokumenter til grund for fastlæggelse af bedste tilgængelige teknik.

Det centrale i den nye model er, at kommunerne ikke skal anvende BAT-konklusionerne, med de meget omfattende baggrundsdokumenter, ved fastlæggelse af bedste tilgængelige teknik. I stedet skal kommunerne anvende de regler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der bliver fastsat med henblik på at implementere BAT-konklusionerne. Fra 1. august 2017 forventes der efter denne model at være fastsat en række generelle regler om BAT, der skal sikre denne implementering herunder bindende BAT-krav om ammoniakreduktion fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, regler om BAT i forhold til andet end ammoniak, generelle regler om miljøledelse mv.

Kommunernes sagsbehandling indtil 1. august 2017

  Se det opdaterede afsnit om BAT i husdyrvejledningen.