10. tilpasning til CLP-forordningen er offentliggjort

08-05-2017
Kemikalier

Den 10. tilpasning til CLP-forordningen (EF nr. 1272/2008) omfatter nye eller opdaterede klassificeringer for 37 stoffer i forordningens bilag VI, som er EU’s liste over stoffer med harmoniserede klassificeringer. Listen over harmoniserede klassificeringer i henhold til de gamle EU klassificeringsregler udgår.

Den 10. tilpasning træder i kraft den 25. maj 2017. Tilpasningen indeholder opdaterede klassificeringer for 13 stoffer, der allerede findes på listen over stoffer med harmoniserede klassificeringer (CLP bilag VI), samt nye harmoniserede klassificeringer for 24 stoffer.

Eksempler på stoffer der er omfattet af den nye tilpasning er bl.a. nikotin, visse formaldehyd releasere og cadmium forbindelser, samt en lang række aktivstoffer i bekæmpelsesmidler.

Den nye harmoniserede klassificering og deraf følgende mærkning for de 37 stoffer skal være taget i anvendelse senest fra 1. december 2018.

Tilpasningen medfører også, at der for stoffer med akut giftig virkning kan tilføjes bindende ”Akutte Toksicitets Estimater” (eller: ATE værdier) i bilag VI hvor relevant. Det vil give virksomheder grundlag for at foretage ensartet klassificering af kemiske blandinger for akut giftighed, og vil sikre ensartet håndhævelse af reglerne på tværs af EU.

Den 10. tilpasning indfører også nogle konsekvensrettelser, da kemiske blandinger med gammel mærkning helt udgår fra markedet senest den 1. juni 2017. Derfor udgår alle henvisninger til de tidligere klassificeringsregler. Tabellen med harmoniserede klassificeringer i henhold til de gamle klassificeringsregler (bilag VI, tabel 3.2) udgår helt fra CLP forordningen.

10. tilpasning til CLP ( EU nr. 2017/776 ) (EUR-lex, pdf).