Udkast til pesticidstrategi sendes nu i høring

22-06-2017
Pesticider

Udkast til Pesticidstrategi 2017- 2021 om at reducere belastningen fra pesticider sendes i høring i dag. Et bredt flertal i Folketinget står bag strategien.

Regeringen indgik i april en politisk aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny pesticidstrategi for 2017-2021. Strategien sendes nu i høring via høringsportalen, så alle interesserede kan komme med bemærkninger. Strategien afløser den tidligere Sprøjtemiddelstrategi 2013-2016. Høringen slutter mandag den 21. august.

Du kan finde strategien her, hvor den politiske aftale indgår som bilag 4.


Hovedpunkter i den nye pesticidstrategi

 • Målsætningen om at nå en pesticidbelastning (PBI) på 1,96 skal som minimum nås.
 • Der skal udarbejdes en handlingsplan mod resistens med udgangspunkt i IPM-principperne.
 • Vurderingsprincipperne for godkendelse af pesticider justeres på baggrund af det internationale review.
 • I boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) styrkes beskyttelsen af grundvand gennem forbud mod opblanding og påfyldning af pesticider og vask af sprøjter. Der udarbejdes en handlingsplan for yderligere initiativer i BNBO.
 • Kontrolindsatsen hos forhandlerne af pesticider styrkes for at nedbringe overtrædelsesprocenten.
 • Forskning i pesticiders effekt på menneskers sundhed opprioriteres.
 • Der etableres en etårig taskforce som skal bidrage til beslutningsgrundlaget for IPM-indsatsen fra 2018
 • For at fremme IPM etableres et partnerskab for sprøjte- og præcisionsteknologi.
 • Afdrift af prosulfocarb skal mindskes ved krav om brug af afdriftsreducerende dyser fra efteråret 2017.
 • Der indføres forbud mod sprøjtning med glyphosat i konsumafgrøder før høst.
 • Gebyret for godkendelse af såkaldte mindre afgrøder og mindre anvendelser af allerede godkendte pesticider nedsættes.
 • For gartnerierne gennemføres en særlig indsats for at mindske udslip til miljøet og brug af ulovlige midler.
 • Tilskud til udvikling og godkendelse af alternative pesticider videreføres bl.a. for at understøtte økologisk produktion.
 • Den frivillige aftale om brug af pesticider på offentlige arealer skal vurderes for at sikre effektiv bekæmpelse af invasive plantearter m.m.
 • Danmark skal spille en offensiv rolle i EU-arbejdet om pesticider og herunder skal anvendelsen af særligt problematiske aktivstoffer prioriteres.

Derudover skal Danmark fortsat have en indsats med kontrol af pesticidrester i fødevarer, og der skal være oplysning, rådgivning og vejledning til golfbranchen og haveejere om brug af pesticider og alternative bekæmpelsesmetoder.