Ny dansk kvægundtagelse ændrer husdyrgødningsbekendtgørelsen

06-06-2017
Landbrug

Der er nu udstedt en ny bekendtgørelse med de ændrede krav til benyttelse af kvægundtagelsen. Det betyder, at kvægbrugene fortsat kan udbringe husdyrgødning svarende til 230 kg kvælstof fra husdyrgødning pr. ha.

Miljø- og Fødevareministeriet har tidligere orienteret om de nye betingelser via en pressemeddelelse den 29. marts 2017, nyheder på Miljøstyrelsens og Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmesider den 30. marts 2017 og i et brev af 5. maj 2017 til de kvægbrugerne, der har ansøgt om brug af undtagelsen i planperioden 2016/2017. 

De danske konventionelle kvægbrug må fortsætte med at bruge kvægundtagelsen, der giver lov til at bringe en større mængde husdyrgødning ud på markerne end EU's nitratdirektiv ellers tillader. Kvægbrug, der ønsker at gøre brug af den fornyede undtagelse, må dermed fortsat udbringe op til 230 kg kvælstof fra husdyrgødning pr. hektar udspredningsareal i stedet for en grænse på 170 kg pr. hektar, hvis en række betingelser er opfyldt.

Den nye undtagelse gælder til udgangen af 2018, og fra dansk side forventes forhandlingerne om en ny kvægundtagelse snarest at blive indledt.       

Nye betingelser

I den nye kvægundtagelse indgår følgende justerede betingelser:

  • For kvægbrugere, der bruger undtagelsen i dag betyder det, at andelen af arealer med græs, græsefterafgrøder, foderroer og græsudlæg skal øges fra 70 % til 80 % af udspredningsarealet. Derudover skal der efter ompløjning af græsmarker sås en afgrøde med et højt kvælstofoptag og en lang vækstsæson snarest muligt og senest tre uger efter ompløjningen
  • Kravet om 80 % af udspredningsarealet med græs, græsefterafgrøder, foderroer og græsudlæg skal være opfyldt i efterår/vinter 2017/2018, nærmere bestemt fra 1. august 2017.
  • Der er lavet en overgangsordning for de kvægbrug, som ifølge deres mark- og gødningsplanlægning og efterafgrødeskema har mere end 20 % af udspredningsarealet etableret med vintersæd og vinterraps i planperioden 2016/2017. Husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 3 gælder for alle kvægbrug omfattet af undtagelsen. Kvægbrug med mere end 20 % vintersæd og vinterraps i planperioden 2016/2017, som er omfattet af undtagelsen,  får dog mulighed for at etablere græsefterafgrøde efter høst af vinterafgrøden, dog senest 31. august 2017, på en del af arealet svarende til den procentdel af arealet med vintersæd eller vinterraps på, som ligger udover de 20 % af udspredningsarealet. Den del af arealet, der kan etableres med græsefterafgrøder efter 1. august 2017 kan ikke overstige 10 % af udspredningsarealet.

Denne mulighed for etablering af græsefterafgrøder frem til 31. august 2017, gælder alene for græsefterafgrøder, der anvendes til opfyldelse af undtagelsens krav, og ikke for græsefterafgrøder, der anvendes til opfyldelse af andre efterafgrødekrav.

De øvrige krav i husdyrbekendtgørelsens bilag 3 gælder også for planperioden 2016/2017 for kvægbrug med mere end 20 % vintersæd. Flere kvægbrugere vil få kontrolbesøg, da EU-Kommissionen har stillet krav om, at antallet af kontroller skal øges fra fem til syv procent af undtagelsesbrugene.

Gå til ændringen af husdyrgødningsbekendtgørelsen

 

FAKTABOKS: Der er følgende væsentlige ændringer for landmanden til kvægundtagelsen i den ændrede bekendtgørelse.

Landbrug, der producerer husdyrgødning med mindst 300 kg kvælstof per planperiode, hvoraf mindst 2/3 er fra kvæg, må udbringe en husdyrgødningsmængde og mængde afgasset vegetabilsk biomasse svarende til 230 kg N pr. ha pr. planperiode.

80 % af udspredningsarealet skal dyrkes med græs, græsefterafgrøder, foderroer eller græsudlæg mod tidligere 70 %.

Græsarealer i omdrift må kun pløjes om i perioden 1. marts til 1. juni, hvorefter arealet skal tilsås umiddelbart og ikke senere end tre uger efter pløjning, og dyrkes med en afgrøde med højt kvælstofoptag og en lang vækstsæson. I dag er der alene krav om efterfølgende dyrkning af afgrøde med kvælstofbehov.   

Overgangsordning for planperioden 2016/2017, for så vidt angår græsefterafgrøder for kvægbrug, som er omfattet af undtagelsen og som har mere end 20 % vintersæd.