Lempede krav for optagelse af staldteknologier på Teknologilisten

07-06-2017
Landbrug

Miljøstyrelsen lemper kravet om særlige sommermålinger af lugt i test af staldteknologier forud for optag på Teknologilisten

Ved test og dokumentation af lugtreducerende miljøteknologier til stalde har det hidtil været et krav for optag på Teknologilisten, at effekten dokumenteres ved målinger både over hele året og med særlige målinger om sommeren. Miljøstyrelsen lemper nu kravet om antallet af målinger, således at de særlige sommermålinger bortfalder.


Hidtil har der i VERA-protokollen for test af staldsystemer været et særligt dansk krav om ekstra lugtmålinger som sommeren. I forbindelse med revision af de eksisterende VERA-protokoller bortfalder dette særlige danske krav. Revisionen af VERA-protokollen for staldsystemer forventes afsluttet i løbet af sommeren, men Miljøstyrelsen har valgt allerede nu at lempe på dokumentationskravet for optag på Teknologilisten. Teknologiproducenterne og testorganisationerne kan således planlægge målingerne efter de nye retningslinjer før sommermålingerne igangsættes denne sommer. Da lugtmålinger udgør en betragtelig del af udgifterne ved test af miljøteknologier, lettes udgifterne for teknologiproducenterne.


I forbindelse med bortfaldet af det danske krav, har Miljøstyrelsens Udvalg for miljøeffektiv landbrugsteknolog (MELT) lavet en analyse af den dokumentation, der ligger til grund for optag på Teknologilisten af lugtreducerende staldteknologier. Analysen viser ”.. at der ikke er et tilstrækkelig fagligt grundlag for at opretholde et særligt dansk krav til udtagning af supplerende sommerlugtmålinger i VERA-protokollen for stalde” og Miljøstyrelsen har derfor på baggrund af MELT eksperternes vurdering, besluttet at kravet fjernes for optagelse på Teknologilisten.


Erfaringsmæssigt har det nogle somre været vanskeligt at gennemføre et tilstrækkeligt antal lugtmålinger ved temperaturer over 16 °C, særligt når lugtmålingerne skal fordeles over forskellige perioder i dyrenes vækstperiode. Lempelsen af dokumentationskravet gør det ikke kun nemmere for testorganisationerne at gennemføre testene, det reducerer også udgifterne for teknologiproducenterne.


Kravet lempes med virkning i Danmark fra dags dato og igangværende test efter testprotokollen for staldteknologier, kan derfor tilpasses de nye dokumentationskrav efter en forudgående aftale med ETA-Danmark.

Se dokument om smidige optagelseskrav på Teknologilisten hvor ændringen fremgår.