Klarere information om kollektive virkemidler

06-06-2017
Landbrug Natur Vandmiljø

Danske landmænd og kommuner har efterspurgt klar information om at indgå i de kollektive virkemidler så som vådområder, minivådområder og skovrejsning, og om effekten af de kollektive virkemidler vil blive modregnet i det fremtidige indsatsbehov. Nu kommer miljø- og fødevareministeren med et mere gennemskueligt grundlag forud for efterårets tilskudsrunder for de kollektive indsatser

Fødevare- og landbrugspakken banede vej for de kollektive indsatser, som er veldokumenterede virkemidler til at reducere kvælstoftilførsel til vandmiljøet. Der har blandt landmændene været tvivl om, hvad konsekvenserne er ved at medvirke i f.eks. et vådområde. Ville han eller hun blive tilgodeset fremadrettet ved et lavere indsatsbehov, eller vil arealet mangle til udlæg af andre virkemidler?

Miljø- og fødevareministeren ønsker nu at skabe et klarere grundlag for ansøgerne til efterårets tilskudsrunder. Effekten af de kollektive virkemidler vil bidrage til at forbedre tilstanden i vandmiljøet og hermed forventeligt reducere et fremtidigt indsatsbehov.

Der er besluttet en administrationsmodel, hvor der fastlægges et maksimalt omfang for den kollektive indsats i hvert af de 90 kystvandoplande, hvor der med vandområdeplanerne 2015-2021 er opgjort et indsatsbehov. Denne øvre grænse er nødvendig for at sikre, at der alene gennemføres indsatser, som modsvares af et fagligt vurderet behov. Denne bruttomængde udmøntes efter først-til-mølle-princippet, så kommuner og lodsejere, der aktivt prioriterer en tidlig deltagelse, vil have mere fleksible muligheder.

En koordineret kollektiv indsats

Kommuner og lodsejere opfordres på denne baggrund til at engagere sig fuldt i at få etableret de kollektive virkemidler. Den nye ordning med oplandskonsulenter vil understøtte koordinationen af placeringen af de af kollektive virkemidler, så f.eks. minivådområder ikke blokerer for etableringen af større vådområder. Kommuner og landmænd har mulighed for at aftale nye vådområder allerede nu. 

Yderligere oplysninger: 

Kontorchef i Miljøstyrelsen, Sara W. Guldagger (opgørelse af indsatsbehov i vandplanlægningen), mobil: 91329521

Kontorchef i Miljøstyrelsen, Henrik Kundby (gennemførsel af kollektive indsatser), mobil: 41244746

Fakta: Den operationelle betydning af det resterende indsatsbehov:

I vandområdeplanerne 2015-2021 er der opgjort et behov for at reducere kvælstoftilførslen fordelt på 90 kystvandområder. Så længe der i det enkelte kystvandopland er et indsatsbehov, som ikke opfyldes ved andre kvælstofvirkemidler, vil der være mulighed for at lodsejer og kommune kan anvende flere kollektive virkemidler. For vådområderne vil det være kommunen, der tager initiativet til yderligere projekter i dit opland, mens det for privat skovrejsning og minivådområder (fra 2018) er den enkelte lodsejer, der har mulighed for at søge Miljø- og Fødevareministeriet om tilskud.

Du kan læse mere om ordningerne her:

Vådområder og lavbundsprojekter

Privat skovrejsning

Minivådområder (tilskud fra 2018)