Faunaundersøgelser i Nordsøen

01-06-2017
Natur NOVANA Vandmiljø

I disse dage indsamler Miljøstyrelsen årets sidste faunaprøver i de danske marine områder. I Nordsøen og Skagerrak foretages prøvetagningen på andet år fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsens skib ”Vestkysten”, hvis opgaver normalt er fiskerikontrol og søredning. Skibet er meget velegnet til arbejdet, der foregår langt til havs, idet hele den danske del af Nordsøen er dækket af stationsnettet.

Undersøgelserne af dyrelivet gennemføres, fordi Danmark i EU-samarbejdet har vedtaget Havstrategidirektivet, som medfører at landene skal holde øje med vandkvaliteten og livet i havet, - herunder dyrelivet i og på havbunden.

Faunaprøverne indsamles med en såkaldt Haps, som på bunden skyder sin cylinder 25 cm ned i sedimentet og tager indholdet med op til videre bearbejdning. Nu sigtes prøven, og sigteresten overføres til et bæger med ethanol, der sikrer lang holdbarhed. Senere vil prøverne blive undersøgt i stereolup, idet antallet og vægten af hver art i prøven bliver bestemt.

Der skal i alt indsamles 546 prøver, og de videre undersøgelser vil formentlig vise, at der forekommer i størrelsesordenen 200-250 arter i prøverne. De fleste arter er så små, at de ikke bemærkes under arbejdet på skibet, men andre er større og lader sig fotografere. På billedet nedenfor ses den noget specielle tungeorm (Echiurus echiurus).

Miljøstyrelsen er glad for samarbejdet med Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Skibet Vestkysten er meget velegnet til at sejle helt ud midt mellem England og Danmark, og besætningen består af dygtige navigatører, maskinfolk, søfolk og kok, der alle går op i gennemførelsen af den nye opgave.