Miljøstyrelsen inviterer alle til at komme med forslag til ændringer i affaldsreglerne

12-07-2017
Affald

Affaldsbekendtgørelsen skal deles op, og i den forbindelse er der nu mulighed for at komme med forslag til at forbedre reglerne.

Fra sporbarheden af giftigt PCB i byggeaffald over borgeres affaldssække på genbrugspladsen til kommuners klassificering af farligt affald. Reglerne i affaldsbekendtgørelsen rammer mange forskellige aktører , og nu får de muligheden for at komme med forslag, der kan præcisere eller justere reglerne.

Miljøstyrelsen inviterer nemlig alle til at komme med forslag til nyttige ændringer i forbindelse med, at affaldsbekendtgørelsen alligevel skal deles op, fordi Energistyrelsen har overtaget ansvaret for en del af området.

"Det er et stort juridisk arbejde, og når vi alligevel er i gang, vil vi gerne se nærmere på alle forslag til forbedring af  reglerne. Og så synes vi, at det er oplagt at invitere andre til at komme med input på et tidligt tidspunkt i processen. "siger kontorchef Nis Christensen fra Miljøstyrelsens enhed for Cirkulær Økonomi og Affald.

Miljøstyrelsen ser på alle indkomne forslag

Fra i dag kan enhver sende deres forslag til bedre affaldsregler til Miljøstyrelsen. Alle forslag vil blive læst og overvejet.

"Vi vil gerne gøre reglerne så enkle og velfungerende som muligt. Der kan selvfølgelig komme forslag, som  ikke kan gennemføres, for eksempel fordi de vil gå ud over nogen andre eller er for omkostningstunge. Men vi ser på det hele med stor interesse," siger Nis Christensen.

Forslag kan sendes til AC-fuldmægtig Mikkel Clausen på Obfuscated Email indtil den 1. september.

FAKTA: Eksempler på allerede indkomne forslag:

 • § 4, stk. 1 og 2: Evt. en tydeliggørelse af, at kommunen først skal afgøre om affaldet er farligt eller ikke farligt samt finde en EAK-kode, og herefter klassificere det som enten egnet til materialenyttiggørelse, forbrændingsegnet eller deponeringsegnet.
 • § 5: Evt. entydeliggørelse af, at bestemmelsen omhandler klassificering af farligt affald
 • § 32, stk. 2: Evt. en præcisering for at tydeliggøre, at hvis man afleverer affald på genbrugspladsen, som er i sække (eller anden emballage), så skal sækkene være klare.
 • § 63 g: Der overvejes om man kan fjerne forpligtelsen for private indsamlingsordninger til at indberette, da de samme data findes i affaldsdatasystemet.
 • §§ 65 og 66: En tydeliggørelse af hvad hovedreglen om sortering er, og hvilke undtagelser der gælder.
 • § 65, stk. 6: Evt. ændre reglen, så opdeling i fraktioner gøres fast, sådan at sortering på sorteringsanlæg kun kan ske efter tilladelse fra kommunen.
 • Kapitel 10 eller kapitel 13: Fastsætte bestemmelse om, at anmeldelserne efter affaldsbekendtgørelsen § 80 og § 83 skal følge affaldet frem til første affaldsbehandler. I forbindelse med gennemførelsen af grænseværdien for PCB i restproduktbekendtgørelsen blev det foreslået, at anmeldelserne skulle følge affaldet for at sikre en korrekt håndtering og sporbarhed i forhold til affaldet. Dette skal være med til at understøtte kravet om anmeldelse og sikre, at kommunerne fremover modtager flere anmeldelser. Derudover vil et sådan krav bidrage til, at affaldsstrømmene ikke blandes sammen efter nedrivning og sortering. Det er endvidere intentionen, at kravet skal kombineres med en ændring af Affaldsdatasystemet, således at indberetninger fremover også vil skulle indeholde oplysninger om, hvilken ejendom bygge- og anlægsaffaldet stammer fra. Affaldsmodtageren vil således skulle indberette oprindelsesstedet sammen med indberetningen til affaldsdatasystemet. Dette vil ligeledes understøtte anmeldelsesreglerne. Det er intentionen, at anmeldelsen skal ske digitalt til kommunen, og at hver anmeldelse tildeles et løbenummer, således at modtageanlægget alene skal anføre løbenummeret. Kravene til anmeldelserne skal være ens på tværs af landet.
 • Kapitel 13: Generel forbedring af strukturen i kapitel 13, så det bliver lettere at forstå for læseren. Ændring af kapiteloverskriften, så anmeldelse står først. Ombytning af rækkefølgen af kapitlets bestemmelser, så den generelle bestemmelse om anmeldelse af alt affald placeres som den første bestemmelse i kapitlet.
 • Kapitel 13: Evt. ændre reglerne, så det for ikke-professionelle bygherrer, hvor der er en entreprenør tilknyttet, ikke er bygherren, men entreprenøren, der er ansvarlig for at foretage anmeldelser.
 • §§ 78 og 83: Evt. ændre bagatelgrænsen fra den gældende om, at ”renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald” til kun at omfatte en 1 ton grænse. Alternativt præcisere 10 m2 grænsen. Der er efter reglernes indførelse rejst tvivl om, hvordan de 10 m2 skal opmåles. Miljøstyrelsen har vejledende udtalt, at de 10 m2 skal forstås som det horisontale fladeareal, der berøres af byggearbejdet. Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at 10 m2 grænsen fortsat er problematisk.
 • §§ 78 og 79 og bilag 11: Evt. slette kravet i affaldsbekendtgørelsens kapitel 13 om udfyldelse af screeningsskema (§ 78 og bilag 11) og i stedet at stille krav om, at alle bygninger opført eller renoveret før 1977 skal kortlægges, inden bygherren påbegynder byggearbejder heraf. Efter den gældende bekendtgørelse skal der altid foretages en kortlægning, hvis der i screeningsskemaet svares ja til et enkelt spørgsmål, fx at der i bygningen findes maling, der kan være fra perioden 1950-1977. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der i stort set samtlige bygninger fra før 1977 vil findes maling fra perioden 1950-1977, og at screeningskravet derfor med fordel kan fjernes.
 • § 79: Evt. indføre krav om at kortlægning skal udføres af certificeret virksomhed.
 • §§ 81 og 82: Slette ordet ”som minimum”, således at bestemmelserne udtømmende opregner, hvilke oplysninger anmeldelserne skal indeholde.
 • §§ 80 og 83: Evt. forlænge anmeldelsesfristen for professionelle bygherrer til 1 måned.