Miljøstyrelsen igangsætter serviceeftersyn af laboratorier

10-07-2017
NOVANA Vandmiljø Landbrug

På foranledning af de fejl der i april i år blev konstateret hos Laboratoriet ALS, vil Miljøstyrelsen gennemføre et serviceeftersyn af eksterne leverandørers analyser af total kvælstof og total fosfor til overvågningsprogrammet.

Styrelsen ønsker at sikre sig, at der ikke er andre prøver med metodefejl, eller andre blandt de laboratorier vi anvender, som har begået tilsvarende fejl, og altså ikke brugt de metoder, det har været aftalt, at de skulle bruge.

Fakta om ALS laboratoriets analysefejl på vandprøver fra søer og vandløb

Hvor mange prøver drejer det sig om?

Der er konstateret metodefejl i analysen af total kvælstof (TN) i 8683 prøver samt metodefejl i analysen af total fosfor (TP) i 9962 prøver. Prøverne er udtaget i hhv. drænvand, søer og vandløb.

Hvor stammer prøverne fra - geografisk?

Der er tale om prøver fra i alt 581 vandløbsstationer, 289 søstationer og 7 drænvandsstationer. Nedenstående kort viser den geografiske fordeling af stationerne.

Billedet viser et kort viser den geografiske fordeling af stationerne.

Hvor store fejl drejer det sig om?

Ifølge ALS laboratoriet betyder fejlen, at de målte TN værdier er mellem 3-10 % for lave afhængig af koncentrationsniveauet og TP værdierne er op til 30 % for lave.

Hvad bestod den metodemæssige fejl i?

For prøver til analyse for total kvælstof (TN) har ALS ikke efterlevet kravene om forbehandling af prøverne. For prøver til analyse for total fosfor (TP), har ALS anvendt en oplukningsmetode, der ikke har været tilstrækkelig effektiv.

Hvornår opstod fejlen?

Laboratoriet overtog de pågældende analyser per 1. januar 2016. Fejlene er opstået i forbindelse med denne overtagelse.