Mere end 14 mio. kroner til ny forskning i bekæmpelsesmidler

07-07-2017
Biocider Pesticider

Pesticiders påvirkning af mænds reproduktion, snyltehvepse på skadedyr i raps og biologisk bekæmpelse af svampe. Det er nogle af de 6 forskningsprojekter, som Miljøstyrelsen nu støtter med 14,67 mio. kroner.

Resultaterne fra projekterne skal hjælpe til at sikre mennesker og miljøet endnu bedre mod uønsket belastning fra bekæmpelsesmidler

De seks nye projekter får støtte via Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram, som hvert år yder støtte til en bred vifte af forskning på pesticid- og biocid-området. Programmets formål er at give Miljøstyrelsen den nyeste viden til brug i arbejdet med at nedbringe belastningen af miljø og menneskers sundhed mest muligt. Af de 6 projekter er de 5 tre-årige, mens 1 (Snyltehvepse på skadedyr i raps) er et 1-årigt pilotprojekt.

De seks projekter er:

1. Mikrobiologiske bekæmpelsesorganismer i IPM strategier

Projektet vil bidrage med ny viden om, hvordan biologisk bekæmpelse af svampe kan integreres i fremtidige IPM strategier (Integreret Plantebeskyttelse) til reduktion af forbruget af kemiske fungicider og nedsætte risikoen for udvikling af fungicidresistens. Resultaterne kan bruges både i konventionel og økologisk jordbrug. Biologisk bekæmpelse forventes at få en betydelig rolle i de nye IPM-strategier, bl.a. fordi brug af sådanne organismer anses som mere sikre end klassiske fungicider.

Ansøger: Københavns Universitet

Tilsagn: 2.950.548 kr.

 

2. Modellering og kortlægning af risiko for pesticideksponering på oplandsskala

Der er behov for modeller til at give realistiske vurderinger af pesticideksponering af overfladevand og grundvand på landskabsniveau. Formålet med projektet er at undersøge, om den semi-distribuerede model ’SWAT’ kan anvendes under danske forhold til at beregne og visualisere pesticideksponering af grundvand og overfladevand fra lille skala til landskabsniveau. Der er mulighed for at inddrage ikke-landbrugskilder til pesticideksponering, f.eks. frugt- og juletræsplantager og byområder. Projektet vil afdække fordele og ulemper ved at anvende ’SWAT’ som et koncept til landsdækkende modellering og risikovurdering af pesticideksponering.

Ansøger: Aarhus Universitet

Tilsagn: 1.600.000 kr.

 

3. Bundmaling til lystbåde – udvaskning, nedbrydning og øvrig ”opførsel” i miljøet

Bundmaling med biocider bruges til at forhindre, at alger og muslinger sætter sig fast på både og dermed mindsker deres fart og øger forbruget af brændstof. Når skibene ligger i vandet frigives biociderne til miljøet. I dette projekt skal der udvikles en metode til at analysere nuværende biocider i vand og i sediment. Et overvågningsstudie skal give et overblik over forekomsten af biocider fra bundmaling i det danske vandmiljø. Derudover skal der udføres udvasknings- og nedbrydningsforsøg i laboratoriet, som vil generere vigtige data om frigivelsen af biocider fra moderne bundmalingsprodukter, og hvordan de opfører sig i vandmiljøet.
Ansøger: Aarhus Universitet
Tilsagn: 2.981.884 kr.

 

4. ”BenchMark Dose” metoder i pesticidregistrering og -regulering

Projektets formål er at forbedre regulering af pesticider ved at udnytte eksisterende data fra offentlige og private institutioner optimalt. Dette opnås ved at udvikle og styrke brugen af BenchMark Dose metoder. BenchMark Dose metoderne er en regressionsbaseret metode til at fastsætte grænseværdier for giftige kemikalier, herunder bekæmpelsesmidler. BenchMark Dose beregner den dosis af et bekæmpelsesmiddel, der resulterer i en på forhånd fastsat lille uønsket effekt. BenchMark Dose benytter sig af dosis respons analyse. I projektet skal udvikles et skræddersyet BenchMark Dose værktøj for interessenter og beslutningstagere gennem ”Open source” programmet R.

Ansøger: Københavns Universitet

Tilsagn: 2.265.376 kr.

 

5. Snyltehvepse på skadedyr i raps

Raps angribes gennem hele vækstsæsonen af en række specialiserede skadedyr, hvor af de vigtigste er: rapsjordloppen, glimmerbøssen, skulpesnudebillen, skulpegalmyggen og bladribbesnudebillen. I flere skadedyr er der dokumenteret resistens overfor de insektmidler, der er til rådighed for landmændene, og det vurderes at totredjedele af rapsarealet i Europa nu er berørt af resistens overfor insektmidler. Der er derfor et påtrængende behov for at undersøge, hvorvidt brug af naturligt forekommende fjender af skadedyrene kan udnyttes. I dette etårige projekt er formålet, dels at teste eksisterende DNA-baserede metoder til identifikation af voksne snyltehvepse i raps, dels at fremskaffe viden om det tidsmæssige forløb af snyltehvepsenes forekomst i rapsmarker.

Ansøger: Københavns Universitet

Tilsagn: 488.182 kr.

 

6. Forbedret human risikovurdering af pesticider mht. mandlig reproduktiv sundhed

Hovedparten af de pesticider, der anvendes i dag, er ikke tilstrækkeligt risikovurderede i forhold til de mest følsomme hormonforstyrrende effekter på mennesker. Projektet vil udvikle og validere en innovativ og omkostningseffektiv strategi til brug for prioritering af pesticider til in vivo testning for effekter på mandlig forplantningsevne.
Projektet bygger videre på et netop afsluttet projekt og omfatter undersøgelser af dels almindeligt anvendte pesticider og dels modelstoffer. Projektet forventes at ville udgøre et væsentligt bidrag til en mere bæredygtig måde at risikovurdere og regulere kemikalier på, samt bidrage til en forbedret forebyggelse af sundhedsskadelige effekter på menneskers forplantningsevne.

Ansøger: Fødevareinstituttet, DTU

Tilsagn: 4.383.940 kr.