Godt dansk udbytte af møde om skibsfartens miljøpåvirkning

10-07-2017
Luft

En dansk delegation under ledelse af Miljøstyrelsen deltog i sidste uge i det 71. møde i miljøkomiteen i FN’s søfartsorganisation (IMO) i London. Omkring 100 lande var samlet for at tage beslutninger om den globale regulering af skibsfartens miljøaftryk, og Danmark har opnået gode resultater

I ugens forhandlinger var der flere vigtige emner på dagsordenen for Danmark, og der blev opnået gode resultater set over en bred kam.

Efter flere års indsats, også fra dansk side, lykkedes det at få Nordsøen og Østersøen endeligt udpeget som et område med særligt skrappe krav til nye skibes udledninger af kvælstofilter (NOx) fra 2021. Det betyder, at skibe bygget fra 2021 og fremefter skal begrænse deres NOx-udledning med op til 75 pct. sammenlignet med skibe bygget i dag. NOx er skadeligt for både miljø og menneskers sundhed, derfor er Miljøstyrelsen meget tilfreds med dette resultat.

Krav til ballastvand fra 2019

Ballastvandkonventionen træder i kraft i september i år, men det var uklart, hvornår kravene om rensning af skibenes ballastvand skal gælde fra. IMO besluttede, at kravene skal indfases fra 2019. Danmark havde håbet på en tidligere indfasning, men anerkender, at der nu er klarhed for erhverv, producenter og myndigheder. Samtidig blev den danskudviklede Same Risk Area-me
tode – efter flere års arbejde – godkendt som et internationalt anerkendt redskab. Metoden vil gøre det enklere for rederier og myndigheder at foretage risikovurdering i mindre havområder.

Danmark kan også være tilfreds med, at IMO fastholdt kursen med at sikre en effektiv implementering og håndhævelse af det globale svovlkrav på 0,5 pct., der træder i kraft i 2020 uden for SECA-områder. Det betyder, at skibe fra 2020 skal sejle på brændstof, der maksimalt indeholder 0,5 pct. svovl, med mindre skibet renser røggassen fx med en scrubber. IMO godkendte en plan for det videre arbejde, hvor der ikke blev åbnet op for overgangsordninger og andre "smuthuller", som foreslået af en mindre gruppe lande.
Desuden blev det besluttet at lægge ekstra kræfter i IMO-processen med et ekstra møde om svovlimplementering i 2018, hvilket Danmark bakker op om og stillede forslag om på mødet.

IMO godkendte desuden en ændring af skibenes bunkerleveringsnote, der betyder, at skibe fra 1. januar 2020 ikke lovligt kan købe brændstof med over 0,50 % svovl, med mindre skibet har installeret en scrubber eller anvender en anden godkendt, alternativ teknologi.

Det blev også besluttet, at IMO skal se på risici ved brug og transport af tungolie (HFO) i Arktis. Danmark støttede forslaget, der var fremsat af Canada og en række andre lande.

Med hensyn til drivhusgasser (GHG) blev der opnået enighed om de hovedelementer, der skal indgå i den foreløbige IMO-strategi, der forventes vedtaget i forbindelse med næste møde i komitéen i foråret 2018.