77 millioner til ny og bedre skov

12-07-2017
Skovbrug Natur

Tilskud til skov og læhegn skal gøre den danske natur mere robust og styrke biodiversiteten.

Fire tilskudsordninger til i alt 77 mio. kroner skal gøre det mere økonomisk attraktivt at forbedre naturen i skovene og føre til plantning af nye skove og læhegn. Der er i 2017 afsat i alt 42 millioner kroner til de tre tilskudsordninger, som indgår i Naturpakken og 35 millioner kroner til at plante ny skov.  

Tilskud til at plante ny skov

Man kan få op til 32.000 kroner for hver hektar med ny løvskov og skovbryn på landbrugsjord. Den nye skov skal være mindst to hektar og af hensyn til vandmiljøet, må der ikke bruges sprøjtemidler. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor meget den nye skov bidrager til at nå målene i vandområdeplanerne. Der kan søges om tilskud fra 3. juli til 3. september.

Læs mere om tilskud til skovrejsning her 

Tilskud til at forøge naturindholdet

Man kan få tilskud til skov med biodiversitetsformål som fx skovgræsning med kreaturer, genskabelse af naturlige vandstandsforhold eller bevaring af træer til naturligt henfald. Tiltagene giver stabile levesteder for truede planter og dyr og forbedrer dermed biodiversiteten. Der er i 2017 afsat i alt 22 millioner kroner til skov med biodiversitetsformål. Der kan søges om tilskud fra 3. juli til 3. september.

Læs mere tilskud til biodiversitetsformål her

Tilskud til nye læhegn

Man kan søge om tilskud til at plante levende hegn og småbeplantninger. Mindst halvdelen af planterne skal blomstre til gavn for vilde bestøvere som bier og sommerfugle. Ordningen bidrager til bevarelse og fremme af den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levesteder og forbindelseslinjer i landskabet for vilde dyr og planter. Der er i 2017 afsat i alt 10 millioner kroner til nye læhegn. Der kan søges om tilskud fra 6. juli til 3. september.

Læs mere om tilskud til læhegn her 

Aftaler om urørt skov

Skovejere der indgår aftaler om urørt skov får kompensation for de indtægter de går glip af, når der ikke må fældes træer i skoven. Urørt skov bidrager til biodiversiteten, fordi skovens varierede miljø er fuld af levesteder for truede planter og dyr. Der er i 2017 afsat i alt 10 millioner kroner til aftaler om urørt skov. Der kan søges om tilskud fra 3. juli til 3. september.

Læs mere om tilskud til urørt skov her