Nemmere at følge kvaliteten af drikkevand

09-01-2017
Vand i hverdagen

Et nyt IT-værktøj kan give hurtigt overblik og fortælle kommunerne, om kvaliteten af vandet måske vil ændre sig.

Foto: Colourbox.com

Fremover vil kommunerne få bedre muligheder for at vurdere drikkevandets kvalitet i de enkelte boringer på sigt. Et nyt IT-værktøj vil kunne fremskrive den nuværende status for vandets kvalitet på den enkelte boring.

-Værktøjet kan fx anvendes ved overvågning af nitrat og sulfat ved en given kildeplads/boring, hvor der opsættes konkrete handlinger ved stigende sulfat- og nitratkoncentrationer. I stedet for manuelt at holde øje i GEUS database Jupiter, hvor analyser er indlæst, foregår datahåndteringen automatisk, siger Jacob Birk Jensen fra afdelingen ”Vandressource, Natur og Landbrug” i NIRAS og fortsætter:

-Brugeren får besked, når de aftalte tærskelværdier overskrides eller, når den automatiske fremskrivning giver anledning til handling. Herefter kommer brugeren indover og laver de faglige/reaktive vurderinger, som kan være afhængig af geologi, landskabstype, kommune, forsyning, miljømål mm.

 Dermed bliver det nemmere at varsle i tide om indvindingen indikerer en mulig problematisk vandkvalitet, og dermed også mulighed for rettidig indsats for at bevare den gode drikkevandskvalitet.  Udviklingsprojektet er udarbejdet med støtte fra Skanderborg Kommune:

  -Vi ser et stort potentiale i forhold til at beskytte grundvandet i Skanderborg Kommune. Med værktøjet kan vi overvåge udviklingen i vandets kvalitet, og iværksætte de indsatser, der er nødvendige for at sikre grundvandet, fortæller Hans Brok-Brandi, der er afdelingsleder i Natur & Miljø i Skanderborg Kommune.

 Værktøjet er et resultat af et projekt, som Miljø- og Fødevareministeriet har støttet med ca. 400.000 kroner. Midlerne kommer fra de såkaldte MUDP-midler, som skal udvikle Miljøteknologiske Demonstrations Projekter. Værktøjet er færdigudviklet som en webapplikation og har navnet BEST Kemi – BEslutningsSTøtteværktøj inden for grundvandskemi.

Se rapporten her: